Avtal och hyrestid

Ett hyresavtal behöver inte vara skriftligt. Även ett muntligt avtal är giltigt, liksom muntliga tillägg till ett skriftligt avtal.
Men, du bör ändå undvika muntliga avtal eftersom det då kan bli svårt att bevisa vad ni har kommit överens om.

Tre varianter av hyresavtal:

  • Tillsvidareavtal.
  • Tidsbestämda avtal, den vanligaste formen vid lokaler.
  • Tidsbestämda avtal som efter den bestämda hyresperiodens slut blir tillsvidareavtal.

Tillsvidareavtal

Ett tillsvidareavtal löper från en viss tidpunkt och tills vidare tills någon av parterna säger upp det. Det är den vanligaste formen av hyresavtal.

Tidsbestämda avtal

Vid tidsbestämda avtal är både hyresvärd och hyresgäst bundna av den bestämda hyrestiden. Men även tidsbestämda avtal måste sägas upp för att upphöra att gälla.

Uppsägningstiden för tidsbestämda avtal varierar efter hyresavtalets längd.

Du kan läsa mer om uppsägningstiderna 12 kap. 4 § 2 stycket, punkterna 1-5 i jordabalken.

Till tidsbestämda avtal hör även avtal på viss tid som innehåller en särskild regel om förlängning på viss tid.

Vid oenighet om avtalets innehåll

Vid oenighet om innehållet i avtalet måste du vända dig till tingsrätten. Det gäller både hyresvärd och hyresgäst. I domstol heter detta att ni "för en fastställelsetalan”. Det betyder att ni vill att domstolen ska bestämma vad som gäller eller inte. Hyresnämnden kan inte pröva frågan.

Uppdaterad
2019-09-16