Avtal och hyrestid

Hyresavtal kan vara både skriftliga och muntliga och man kan ganska fritt avtala om vad som ska gälla.

Du bör ändå undvika muntliga avtal eftersom det då kan bli svårt att bevisa vad ni har kommit överens om.

Varianter av avtal vid hyra av lokal

Tillsvidareavtal

Ett tillsvidareavtal löper från en viss tidpunkt och tills vidare tills någon av parterna säger upp det. 

Tidsbestämda avtal

Tidsbestämda avtal är den vanligaste avtalsformen när det gäller lokaler. Vid tidsbestämda avtal är både hyresvärd och hyresgäst bundna av den bestämda hyrestiden. Även tidsbestämda avtal måste sägas upp för att upphöra att gälla.

Uppsägningstiden för tidsbestämda avtal varierar efter hyresavtalets längd.

Du kan läsa mer om uppsägningstiderna i 12 kap. 4 § 2 stycket, punkterna 1-5 i jordabalken.

Vid oenighet om avtalets innehåll

Om du och den du avtalat med inte är överens om innehållet ska ni vända er till tingsrätten. Det kallas då att ni "för en fastställelsetalan”. Det betyder att ni vill att domstolen ska bestämma vad som gäller eller inte. Hyresnämnden kan inte pröva frågan.

Ett avtal kan upphöra i förtid

Varken hyresvärden eller hyresgästen kan bryta avtalet i förtid. Utgångspunkten är att avtalet upphör först när avtalstiden löper ut.

Men, ett hyresavtal kan upphöra i förtid om:

  • Parterna är överens om att hyresavtalet ska upphöra.
  • Hyresgästen har misskött sig så allvarligt att hyresvärden har rätt att säga upp avtalet i förtid på grund av så kallat förverkande.
  • Det uppstår brister i lokalen, som har väsentlig betydelse för hyresgästen och som hyresvärden trots tillsägelser dröjer med att rätta till. Bristerna får inte vara hyresgästens fel och det får inte heller vara sådana brister som hyresvärden ska ansvara för enligt hyresavtalet.

Tvister om förverkande prövas inte av hyresnämnden

Vid tvist i fråga om ett hyresavtal ska upphöra i förtid får hyresgästen vända sig till tingsrätten. Hyresnämnden kan inte pröva frågan.

Uppdaterad
2023-02-14