Trappningsregeln

Trappningsregeln är en skyddsregel som ska hindra att hyresgäster får höjningar av hyran som tvingar dem att flytta. Med regeln kan en stor höjning av hyran delas upp i etapper och höjas en gång per år under några års tid istället.

Regeln ska samtidigt inte motverka att välmotiverade hyresanpassningar kan genomföras inom rimlig tid.  

Trappningsregeln finns i 12 kap. 55 § sjätte stycket jordabalken.

Hyresgästen måste begära att regeln används

Hyresnämnden tillämpar inte trappningsregeln självmant, utan hyresgästen måste begära att hyresnämnden ska tillämpa den vid en prövning av hyran. 

Vad som räknas som en väsentlig/stor hyreshöjning bedöms från fall till fall och är beroende av det allmänna läget på hyresmarknaden. Normalt ska det handla om en höjning på cirka tio procent eller mer.

Även frågan om på hur många år en hyreshöjning delas upp bedöms från fall till fall. Också här spelar det allmänna läget på hyresmarknaden in.

I normalfallet bör anpassningstiden inte vara längre än några år. Endast i undantagsfall kan det vara motiverat med en så lång tid som tio år.

Men, hyran kan höjas ytterligare under tiden som trappningen pågår om det till exempel handlar om löpande hyresjusteringar som bestämts i årliga kollektiva förhandlingar.

Då gäller inte trappningsregeln

Regeln gäller inte om särskilda skäl talar emot att hyran höjs successivt. Till exempel när:

  • Hyran höjs på grund av tillval som hyresgästen har gjort.
  • Den tidigare hyran har varit särskilt låg. Detta kan till exempel ha berott på att hyresvärden under en följd av år har låtit bli att anpassa hyran efter den allmänna hyresutvecklingen.
  • Presumtionshyran höjs för att anpassas till den allmänna hyresutvecklingen. 

Trappningsregeln när hyresvärden hyr ut en lägenhet till en ny hyresgäst

Skyddsregeln gäller inte när en tidigare uthyrd lägenhet som blivit ledig hyrs ut på nytt. Hyresvärden har då alltså rätt att direkt ta ut hela den framförhandlade skäliga hyran.

Trappningsregeln när en lägenhet övergår till en ny hyresgäst

Skyddsregeln gäller när lägenheten övergår genom

  • bodelning mellan makar eller mellan sambor
  • överlåtelse till närstående
  • lägenhetsbyte
  • överlåtelse till make/maka eller sambo.
Uppdaterad
2022-10-28