Vad kostar det?

Hyres- och arrendenämnderna tar inte ut några avgifter av parterna, men vardera parten får svara för sina kostnader, till exempel ombudskostnad eller kostnad för förlorad arbetsförtjänst för den tid som förhandlingen tar.

Men tanken är att du normalt ska kunna klara dig utan ombud. Genom att ställa frågor medverkar nämligen ordföranden till att de omständigheter som har betydelse för tvisten kommer fram. 

För de ärenden som du kan överklaga gäller som huvudregel att den part som förlorar målet i Svea hovrätt ska betala motpartens rättegångskostnad där. Från denna huvudregel finns emellertid flera undantag, vilket framgår av 73 § hyreslagen, 11 kap. 4 § BRL,  32 § hyresförhandlingslagen, 6 kap. 5 § lagen om kooperativ hyresrätt och 16 § lagen om fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt. 

Kostnader vid tvist om arrende

Det kostar ingenting att lämna in en ansökan i arrendenämnden och parterna svarar för sina egna rättegångskostnader. Det innebär att den som förlorar tvisten inte blir skyldig att ersätta motpartens rättegångskostnad.

Det kostar inte heller något att anlita arrendenämnden som skiljenämnd i en arrendetvist, men den part som förlorar kan bli skyldig att betala den vinnande partens rättegångskostnader.

Huvudregeln är att den part som förlorar i hovrätten eller i Högsta domstolen, blir skyldig att ersätta den vinnande partens rättegångskostnader.

Huvudregeln gäller inte för ärenden enligt lag om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället där parterna står för sina egna rättegångskostnader även i hovrätten.

Vardera parten svarar för sina rättegångskostnader i Svea hovrätt i följande fall:

Bostadslägenhet

 • Åtgärdsförläggande (hyresvärdens skyldighet att avhjälpa en eller flera brister i en bostadslägenheten) (11 § 1 st. 5 och 16 § 2 st. HL)
 • Föreläggande för hyresvärden att rusta upp en bostadslägenhet (upprustningsföreläggande) (18 a-c §§ HL)
 • Tillstånd för hyresvärden att förbättra och ändra en bostadslägenhet (18 d-f §§ HL)
 • Förbud för hyresvärden att förbättra och ändra en bostadslägenhet (18 h § HL)
 • Tvist om förlängning av ett bostadshyresavtal (49 § HL) 
 • Prövning av hyresvillkoren för en bostadslägenheten (54 § HL)
 • Återbetalning av en oskälig hyra vid upplåtelse av en bostadslägenhet i andra hand (55 e § HL)
 • Utdömande av vite enligt hyreslagen (62 § HL)
 • Fastställande av hyresvillkoren i vissa fall (4 kap. 9 § BRL)
 • Tvist om förhandlingsklausul (2 § HFL/51 och 54 §§ HL)
 • Prövning av förhandlingsöverenskommelse (22 § HFL)
 • Ändring av hyresvillkor (24 § HFL)
 • Tvist om hyresvillkoren (3 kap. 14 § lagen om kooperativ hyresrätt)
 • Tvist om upplåtelse med kooperativ hyresrätt (4 kap. 6 § lagen om koopertiv hyresrätt)

 

Lokal

 • Fastställande av hyresvillkoren i vissa fall (lokal med bostadsrätt) (4 kap. 9 § BRL) 

Övrigt

 • tvister enligt lagen om fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt

Förlorande part ska betala motpartens rättegångskostnader i Svea hovrätt i följande fall:

Bostadslägenhet

 • Ersättningsskyldighet för en bostadshyresgäst som minskat lägenhetens bruksvärde (genom att till exempel måla och tapetsera) (24 a § HL)
 • Tillstånd att överlåta  hyresrätten till en bostadslägenhet till en sammanboende (34 § HL)
 • Föreläggande för hyresvärd att lämna ut uppgifter om hyran (64 § HL)
 • Tvist om medlemskap i en bostadsrättsföreningen (2 kap. 10 § BRL)
 • Tvist om  bostadsrättsföreningens skyldighet att upplåta bostadsrätt (4 kap. 6 § BRL)
 • Godkännande av vissa stämmobeslut (9 kap. 16 § 1 st. 1, 1a eller 2 BRL)
 • Utdömande av vite enligt bostadsrättslagen ) (11 kap. 2 § BRL)
 • Giltighet av hyresvillkor och/eller återbetalningsskyldighet (23 § HFL)
 • Rätt till förhandlingsordning (9 § HFL)
 • Förlängning av förhandlingsordning (13 § HFL)
 • Skadestånd (26 § och/eller 27 § HFL)

Lokal

 • Tillstånd för hyresgästen att använda lokalen för ett annat ändamål (23 § 2 st. HL)
 • Tillstånd att överlåta hyresrätten till en lokal (36 § HL)
 • Tvist om medlemskap i en bostadsrättsförening (lokal med bostadsrätt) (2 kap. 10 § BRL)
 • Tvist om bostadsrättsföreningens skyldighet att upplåta bostadsrätt (lokal med bostadsrätt) (4 kap. 6 § BRL)
 • Godkännande av vissa stämmobeslut (lokal med bostadsrätt) (9 kap. 16 § 1 st. 1, 1a eller 2 BRL)
 • Utdömande av vite enligt bostadsrättslagen (lokal med bostadsrätt) (11 kap. 2 § BRL)

Övrigt

 • I ärenden enlligt bostadsförvaltningslagen gäller allmänna regler om rättegångskostnader om inte annat anges i 35 § bostadsförvaltningslagen.
Uppdaterad
2019-09-16