Muntlig förberedelse vid tvist

Under förberedelsen av ett tvistemål brukar tingsrätten kalla parterna till ett möte. Mötet kallas för den muntliga förberedelsen.

Sammanträdesrum med parterna och deras ombud, samt domare och protokollförare.
Tingsrätten kallar parterna och deras ombud till en muntlig förberedelse.

Syftet med förberedelsen är att alla inblandade ska få klart för sig vad tvisten egentligen handlar om och vilka ståndpunkter parterna har. Det är viktigt att alla parter finns representerade. Om någon part inte kommer till mötet riskerar denna att få en tredskodom mot sig och förlorar då målet.

Det innebär den muntliga förberedelsen

Förberedelsen innebär en genomgång av:

  • vad parterna vill, alltså deras yrkanden, och varför de tycker så
  • vad det är parterna inte är överens om
  • vilka bevis parterna tänker lägga fram
  • om det behövs någon ytterligare komplettering innan målet kan avgöras
  • om det är möjligt att parterna kan förlikas eller på något vis komma överens.

Så går mötet till

  • Vanligtvis får först den som inlett målet, käranden, börja med att berätta om sina yrkanden och om bakgrunden. Parten får också förklara vilka bevis hen ska lägga fram.
  • Den som stämningsansökan riktar sig mot, svaranden, får svara på kärandens yrkanden och ge sin förklaring. Även svaranden får redogöra för vilka bevis hen kommer att lägga fram och kan ibland också ha egna yrkanden.
  • Därefter försöker vanligtvis ordföranden tillsammans med parterna komma fram till vad det är man är överens om och vad man är oense om. Detta sker ofta genom att ordföranden ställer frågor till parterna.
  • Senast i samband med den muntliga förberedelsen ska tingsrätten också upprätta en tidsplan för den fortsatta handläggningen av målet.
  • Tingsrätten gör oftast också en sammanställning under eller direkt efter den muntliga förberedelsen.

Ordföranden kan hålla förlikningssamtal

Det kan ske på olika sätt. Parterna kan själva få diskutera en eventuell överenskommelse men ordföranden kan också leda samtalen. Då får vanligtvis den ena parten lämna rummet medan ordföranden diskuterar med den andra parten. Parterna byter därefter plats och så kan det hålla på tills ordföranden har fått fram ett förslag som båda parter går med på.

Om parterna kommer överens kan tingsrätten stadfästa förlikningen vilket innebär att det parterna kommit överens om tas in i en dom. Om parterna vill hålla överenskommelsen hemlig kan de i stället träffa ett avtal och därefter återkalla målet från tingsrätten.

Uppdaterad
2022-01-31