Överklaga till Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt kan pröva överklagade avgöranden från landets fem mark- och miljödomstolar.

Mark- och miljööverdomstolen är överinstans i

  • miljörättsliga mål såsom mål om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet,
  • fastighetsrättsliga mål såsom fastighetsbildningsmål och expropriationsmål,
  • plan- och byggrättsliga mål såsom mål om detaljplaner, bygglov och rivningslov.

Prövningstillstånd

I de flesta fall krävs det så kallat prövningstillstånd för att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ett mål till prövning. Om Mark- och miljööverdomstolen inte beviljar prövningstillstånd kommer mark- och miljödomstolens avgörande att stå fast. Det framgår av mark- och miljödomstolens avgörande om prövningstillstånd krävs och vad man då ska göra.

Prövningstillstånd krävs inte när det gäller beslut från arrendenämnd. Prövningstillstånd krävs inte heller i mål avseende särskilda rättsmedel (resning, domvilla och återställande av försutten tid).

Krav för prövningstillstånd

Mark- och miljööverdomstolen kan ge prövningstillstånd om det:

  1. kan finnas anledning att ändra mark- och miljödomstolens avgörande;
  2. behövs för att Mark- och miljööverdomstolen bättre ska kunna bedöma om mark- och miljödomstolen dömt rätt;
  3. är viktigt att Mark- och miljööverdomstolen prövar målet för att mark- och miljödomstolarna ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor;
  4. annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

För att avgöra om prövningstillstånd ska ges, går en jurist vid Mark- och miljööverdomstolen igenom alla handlingar i målet och föredrar sedan målet muntligt för tre domare. Domarna gör därefter en bedömning om det finns skäl att bevilja prövningstillstånd.

Mark- och miljööverdomstolen har som målsättning att avgöra prövningstillståndsfrågan i merparten av målen inom två månader efter att målet kom in till domstolen.

Så avgörs målet

Om Mark- och miljööverdomstolen beviljat prövningstillstånd skickar domstolen överklagandet till motparten för att denne ska få tillfälle att bemöta det som sägs i överklagandet. Motpartens synpunkter skickas härefter oftast till den som överklagat.

I Mark- och miljööverdomstolen dömer lagfarna domare tillsammans med tekniska råd. Lagfarna domare är utbildade juristdomare. De tekniska råden är anställda vid domstolen, har teknisk eller naturvetenskaplig utbildning och besitter särskilda expertkunskaper inom de målområden som är aktuella vid Mark- och miljööverdomstolen.

I mål som har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen och beviljats prövningstillstånd, ska rätten som regel bestå av fyra ledamöter. Minst tre av ledamöterna ska vara lagfarna domare. Oftast ingår ett tekniskt råd i rätten.

Muntlig förhandling

Ett mål kan avgöras genom att Mark- och miljööverdomstolen håller sammanträde eller huvudförhandling. En part kan begära att Mark- och miljööverdomstolen håller sammanträde eller huvudförhandling. Det är dock alltid domstolen som bestämmer om en förhandling krävs. Till ett sammanträde eller huvudförhandling kallas parterna och man får tillfälle att muntligen lägga fram sina synpunkter inför domstolen.

Ett mål kan också avgöras genom föredragning (muntlig redovisning) vid Mark- och miljööverdomstolen. En jurist vid mark- och miljööverdomstolen redogör för fakta i målet och för vad parterna har framfört. Juristen lämnar också en redovisning av gällande lagar och förordningar på området.

Avgörandet publiceras

När avgörandet är klart att meddelas, skickas kopior av avgörandet till parterna (och de myndigheter som också ska ha ett exemplar). Alla avgöranden publiceras i anonymiserad form på Mark- och miljööverdomstolens webbplats kort tid efter att de meddelats. De avgöranden som anses ha en särskild betydelse som vägledning för underinstansernas bedömning av likartade frågor i framtiden läggs in i Mark- och miljööverdomstolens samling av vägledande avgöranden. Ett sådant avgörande kallas för ett referat.

Mark- och miljööverdomstolen har som målsättning att avgöra merparten av målen inom sex till nio månader efter att de kom in till domstolen.

Vissa avgöranden kan överklagas

Det framgår av Mark- och miljööverdomstolens avgörande om det kan överklagas och vad man då ska göra. Mål där mark- och miljödomstol är första instans får överklagas till Högsta domstolen. Mark- och miljööverdomstolens avgöranden i mål som har överklagats till mark- och miljödomstol får inte överklagas till Högsta domstolen. Mark- och miljööverdomstolen får dock tillåta att ett sådant avgörande, i annat mål än mål enligt miljöbalken, överklagas till Högsta domstolen, om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen.

Ersättning och rättegångskostnader

Normalt utgår ingen ersättning för rättegångskostnader i Mark- och miljööverdomstolen. I överklagade lantmäteriförrättningar, arrendemål, va-mål och i vissa fall där målet har inletts i mark- och miljödomstol kan Mark- och miljööverdomstolen dock förplikta den ena parten att betala sina egna och den andra partens kostnader i målet.

Uppdaterad
2019-09-16