Överklaga till Patent- och marknadsöverdomstolen

Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea hovrätt kan pröva överklagade avgöranden från Patent- och marknadsdomstolen.

Prövningstillstånd

Med undantag för i vissa brottmål krävs det så kallat prövningstillstånd för att Patent- och marknadsöverdomstolen ska ta upp ett mål till fullständig prövning. Om prövningstillstånd inte ges kommer Patent- och marknadsdomstolens avgörande att stå fast. Det framgår av Patent- och marknadsdomstolens avgörande om prövningstillstånd krävs och vad man då ska göra för att överklaga avgörandet.

Krav för prövningstillstånd

Patent- och marknadsöverdomstolen kan ge prövningstillstånd om:

  1. det kan finnas anledning att ändra Patent- och marknadsdomstolens avgörande;
  2. det behövs för att Patent- och marknadsöverdomstolen bättre ska kunna bedöma om Patent- och marknadsdomstolen har dömt rätt;
  3. det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att Patent- och marknadsöverdomstolen prövar målet;
  4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

För att avgöra om prövningstillstånd ska ges, går tre domare igenom målet och gör en bedömning om det finns skäl att ge prövningstillstånd. Om frågan om prövningstillstånd är enkel kan en domare ge prövningstillstånd, men för att inte ge prövningstillstånd krävs alltid tre domare.

Så avgörs målet

Vid avgöranden av mål och ärenden i Patent- och marknadsöverdomstolen deltar såväl domare med juridisk kompetens som med teknisk eller ekonomisk expertkunskap (särskilda ledamöter) i rätten. I vissa av domstolens mål dömer enbart juristdomare, medan rätten i andra mål består av både juristdomare och särskilda ledamöter. I brottmål dömer utöver juristdomare i de flesta fall även nämndemän.

Ett mål kan avgöras efter att Patent- och marknadsöverdomstolen har hållit förhandling. Till en förhandling kallas parterna, som får tillfälle att muntligen lägga fram sina synpunkter inför domstolen. Efter förhandlingen diskuterar domarna målet, beslutar och skriver avgörandet. Ett mål kan också under vissa förutsättningar avgöras utan en förhandling. I så fall går de domare som deltar i rätten igenom handlingarna i målet, diskuterar det, beslutar och skriver avgörandet.

Avgörandet publiceras

Avgörandet meddelas genom att kopior av avgörandet skickas till parterna. I princip alla avgöranden publiceras på Patent- och marknadsöverdomstolens webbplats kort tid efter att de meddelats. I den utsträckning som krävs anonymiseras avgörandet. De avgöranden som anses ha en särskild betydelse som vägledning för underinstansens bedömning av likartade frågor läggs in i Patent- och marknadsöverdomstolens samling av vägledande avgöranden.

Vissa avgöranden kan överklagas

Patent- och marknadsöverdomstolens avgöranden, bortsett från avgörandena i brottmål, kommer som huvudregel inte att vara möjliga att överklaga. I vissa fall kan dock domstolen tillåta att ett avgörande överklagas till Högsta domstolen. I sådana fall krävs det också att Högsta domstolen beviljar prövningstillstånd för att målet ska tas upp till prövning där. Det framgår av Patent- och marknadsöverdomstolens avgörande om det kan överklagas och vad man ska göra om man vill överklaga avgörandet.

Uppdaterad
2019-09-16