Så begär du laglighetsprövning

Kommuner, landsting och regioner fattar många allmänna beslut som rör alla deras medlemmar. Du kan överklaga dessa beslut om du till exempel anser att kommunen, landstinget eller regionen har gjort ett formellt fel eller överskridit sina befogenheter. Detta kallas för laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Vill du överklaga en kommuns, landstings eller regions allmänna beslut ska du göra det senast tre veckor från den dag att beslutet har anslagits på myndighetens digitala anslagstavla. Du ska skicka eller lämna ditt överklagande direkt till förvaltningsrätten. Överklagandet måste vara skriftligt.

Förvaltningsrätten avgör om beslutet strider mot någon lag eller författning. Domstolen får inte ta hänsyn till andra omständigheter än de som du har hänvisat till före överklagandetidens utgång.

Vem får begära laglighetsprövning?

Du får överklaga beslut som fattats av den kommun där du antingen

 • är folkbokförd
 • äger fast egendom i eller
 • betalar kommunalskatt i.

Uppfyller du något av dessa kriterier räknas du som medlem i kommunen.

Du får också överklaga beslut som landstinget eller regionen fattat, om du är medlem i en kommun inom det landstinget eller den regionen.

Så här gör du för att begära laglighetsprövning

 1. 1

  Skriv ett brev där du berättar:

  • Vilket beslut du vill överklaga.
  • Vilket eller vilka fel du tycker har gjorts.
  • Namn, personnummer, adress, telefonnummer (hem, mobil och arbete) och e-postadress så att domstolen kan nå dig.

  Skicka med:
  • Protokoll eller brev som du vill hänvisa till och skriv vad du vill styrka med dessa.
  • Annat som du vill att domstolen ska veta och ta hänsyn till i sin prövning.

 2. 2

  Skicka in

  Varje förvaltningsrätt har ett geografiskt upptagningsområde. Kontrollera att du skickar överklagandet till den förvaltningsrätt som din kommun, landsting eller region tillhör.

Kostar det något att begära laglighetsprövning?

Förvaltningsrätten tar inte ut någon avgift för att avgöra ett överklagande. Men, om du väljer att anlita ett juridiskt ombud, till exempel en advokat, måste du själv betala det. 

Uppdaterad
2019-09-15