Så avgörs mål om offentlig upphandling i förvaltningsrätten

Förvaltningsrättens uppgift är att avgöra om en upphandlande myndighet har följt tillämpliga lagar eller inte när de fattade beslutet om upphandling.

Så här går det till

 1. Din ansökan om överprövning kommer in och blir ett mål

  Du ansöker om överprövning direkt till förvaltningsrätten.

  Dina handlingar kommer in, de registreras och din ansökan blir ett mål.

  Du benämns från och med nu som den sökande, myndigheten som din motpart.

 2. Målet utreds

  Förvaltningsrätten underrättar myndigheten om överprövningen och förelägger myndigheten om att yttra sig, det vill säga bestämmer att myndigheten ska säga sitt om överprövningen.

  Förvaltningsrätten kan begära in upphandlingsdokument och annat underlag som kan vara nödvändigt för domstolens prövning, om detta inte finns med i ansökan.

  Berörda parter får ta del av den andres yrkanden, grunder och bevisning samt argumentation för sin sak. Parterna får även bemöta den andra partens uttalanden och bevisning. Parternas insyn i ärendet kan begränsas av att det i vissa fall gäller sekretess för uppgifter i en offentlig upphandling.

  Förvaltningsrätten tar bara hänsyn till de omständigheter som finns med i den skriftliga ansökan om överprövning som du lämnat in.

 3. Förberedelser för att avgöra målet

  En av domstolens jurister går igenom allt och förbereder ett förslag till avgörande.

  Rätten, som oftast består av enbart en domare, tar del av det som förberetts.

 4. Målet avgörs

  Hur avgörandet slutligen blir baserar sig på innehållet i handlingarna. Utgångspunkten är hur lagarna i målet ska tillämpas. Rätten tar också hänsyn till avgöranden i liknande fall.

  Rätten kan komma fram till att myndigheten har överträtt gällande lagar och att skada uppkommit eller kan uppkomma. Den kan då besluta att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först sedan den har rättats till.

  Om överprövningen gäller myndighetens beslut att avbryta en upphandling kan rätten ogiltigförklara beslutet.

  Om överprövningen gäller giltigheten av ett avtal kan rätten besluta att avtalet mellan myndigheten och leverantören är ogiltigt.

 5. Du får avgörandet

  Förvaltningsrätten skickar avgörandet med e-post eller via posten.

Om du är missnöjd med avgörandet

Om du är missnöjd med avgörandet från förvaltningsrätten kan du i de flesta fall överklaga till kammarrätten. Det står i avgörandet hur du ska göra och hur lång tid du har på dig att överklaga.

För att kammarrätten ska ta upp ditt fall behövs ett prövningstillstånd. Det får du om det finns skäl att ändra förvaltningsrättens beslut eller om ditt fall kan bli vägledande i andra liknande fall. Det är kammarrätten som avgör detta och beslutar om prövningstillstånd.

Om du inte får prövningstillstånd så fortsätter avgörandet från förvaltningsrätten att gälla.

Uppdaterad
2021-08-30