Överklaga beslut från Patent- och registreringsverket

Patent- och registreringsverkets (PRV:s) beslut i registreringsärenden eller angående en registrering kan överklagas inom två månader. I överklagandet måste det finnas ett tydligt yrkande och vilka grunder som finns för att beslutet ska ändras. Överklagandet ska skickas till PRV.

Domstolens hantering av överklaganden

 1. 1. PRV skickar överklagan till domstolen

  När Patent- och registreringsverket har granskat att överklagan kommit in i rätt tid skickas den över till Patent- och marknadsdomstolen.

  1. PRV skickar överklagan till domstolen

  Hos domstolen blir den ett ärende, vilket hanteras lite annorlunda än ett tvistemål.

  När överklagan kommit till domstolen fördelas den till en ansvarig domare.

 2. 2. Domstolen kan ta beslut direkt

  Patent och marknadsdomstolen kan besluta direkt på handlingarna.

  2. Domstolen kan ta beslut direkt

  Det går bara om domstolen har fått all information som behövs för att kunna ta ett beslut. Det är också viktigt att det tydligt framgår i överklagandet vad yrkandet och vilka grunderna är.

 3. 3. Skriftväxling

  Om domstolen behöver mer information om ärendet kan parterna behöva skicka in det.

  3. Skriftväxling

  Vanligtvis avgör domstolen ärendet på den skriftliga bevisningen.

 4. 4. Eventuellt sammanträde

  Om det behövs eller någon av parterna begär det kan domstolen kalla till ett sammanträde.

  4. Eventuellt sammanträde

  På ett sammanträde kan parterna presentera muntlig bevisning, det vill säga hålla förhör med ett till exempel ett vittne. Det ger domstolen en möjlighet att kunna ställa frågor och bedöma bevisningen.

  Sammanträdet är inte en huvudförhandling, det som brukar kallas rättegång. Sammanträdet ingår som en del av domstolens utredning av ärendet.

 5. 5. Domstolen beslutar i ärendet

  En ensam domare eller tre domare tillsammans beslutar i ett ärende.

Överklaga domstolens beslut

Det går att överklaga beslutet inom tre veckor till Patent- och marknadsöverdomstolen som finns hos Svea hovrätt. Överklagandet skickas till Patent- och marknadsdomstolen som prövar om det kommit in i rätt tid och därefter skickar det vidare till Patent- och marknadsöverdomstolen.

Uppdaterad
2021-06-24