Vem är vem

Här kan du läsa mer om vilka personer som deltar i en huvudförhandling, det som ofta kallas rättegång, i tvistemål.

Från rätten

Juridiskt utbildad domare anställd av domstolen.

Den domare som leder huvudförhandlingen eller en muntlig förberedelse.

Sitter bredvid ordföranden och har till uppgift att sköta tekniken i salen, spela in förhör och föra anteckningar.

Parter

Den part som inleder tvisten genom att t. ex. ansöka om stämning.

Motparten som kärandens stämningsansökan riktar sig mot.

En person som med stöd av en fullmakt har rätt att föra partens talan i domstolen.

Övriga

Personer som i bevissyfte förhörs under huvudförhandlingen. Båda parterna kan åberopa vittnen.

En expert som kan svara på frågor utifrån sin expertis om ett visst område.

Om någon part eller vittne inte behärskar det svenska språket fullt ut kan en tolk översätta det som sägs under rättegången. Det finns också tolkar för syn- och hörselskadade.

Personer som besöker en rättegång utan att vara en part eller ett vittne kallas för åhörare. Alla rättegångar är offentliga vilket innebär att vem som helst har rätt att närvara som åhörare.

En person som utsetts av domstolen för att hjälpa parterna att förlikas. Utses bara om båda parter vill det.

Uppdaterad
2019-09-16