Behandling av personuppgifter i Domarnämnden

Allmänt

Domarnämnden behandlar personuppgifter i sin verksamhet. Det sker för olika ändamål och för att Domarnämnden ska kunna utföra de arbetsuppgifter som enligt lag åligger myndigheten. Hanteringen sker automatiserat bl.a. i Domarnämndens ärendehanteringssystem, i ordbehandlingsprogram och i e-post.

Från och med den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen[1] som lag i Sverige och tillämpas på Domarnämndens personuppgiftsbehandling.

Närmare om Domarnämndens personuppgiftsbehandling

Kärnverksamhet

Domarnämnden behandlar personuppgifter inom ramen för sin kärnverksamhet, bl.a. i samband med ärenden om utnämning av ordinarie domare, tillstånd att uppträda som ombud enligt 12 kap. 3 § rättegångsbalken eller bisyssla för lagmän i tingsrätt och hovrätt (se 1 § i förordningen [2010:1793] med instruktion för Domarnämnden). Om det sker i samband med en ansökan om anställning rör det sig i regel om personuppgifter i form av bl.a. namn, adress och telefonnummer till den sökande men även till den eller de referenspersoner som sökanden har angett.

Personuppgiftsbehandlingen sker i dessa fall som en del i Domarnämndens myndighetsutövning och/eller för att Domarnämnden ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse.

Övrig verksamhet

Domarnämnden behandlar personuppgifter även inom ramen för sin övriga verksamhet (den administrativa verksamheten). Det omfattar bl.a. avtal med leverantörer, löneutbetalningar och ärenden om utlämnande av allmän handling.

Även denna typ av personuppgiftsbehandling kan ske på grund av myndighetsutövning eller för utförandet av en uppgift av allmänt intresse. Det kan emellertid även ske inom ramen för ett avtal eller som en följd av en rättslig förpliktelse.

In- och utlämnande

De flesta personuppgifter som Domarnämnden behandlar lämnas från enskilda i samband med en ansökan om anställning. Personuppgifter kan dock även lämnas till Domarnämnden i andra sammanhang (se ovan) och då till exempel från företag eller andra myndigheter.

För att Domarnämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter måste personuppgifter även lämnas ut från myndigheten. Det kan till exempel ske till andra myndigheter såsom domstolar, polis och åklagarmyndigheten. Ett utlämnande kan också ske på grund av en begäran om att få ta del av en allmän handling och då till den som begär det.

Lagring

Domarnämnden lagrar personuppgifter så länge de är nödvändiga för ändamålen med behandlingen.

Begäran om rättelse, radering, begränsning och invändningar

Om något har blivit fel i de uppgifter som Domarnämnden har registrerat har den som uppgiften rör en rätt att begära att uppgiften rättas. Den registrerade har också möjlighet att begära en begränsning av personuppgiftsbehandlingen samt att invända mot den. Det är bra att känna till att dessa rättigheter kan vara begränsade under ett ärendes pågående handläggning. Rättigheterna är också begränsade eftersom allmänna handlingar endast får ändras eller förstöras om det finns giltigt stöd i författning.

Du kan begära registerutdrag

Du har rätt att begära att få veta om personuppgifter som rör dig behandlas av oss och i så fall få del av uppgifterna samt viss annan närmare information om behandlingen (registerutdrag). Du måste vända dig till oss med din begäran. Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får vi ta ut en rimlig avgift eller avslå din begäran.

Personuppgiftsansvar

Domarnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter vid myndigheten. Louise Lindkvist är Domarnämndens dataskyddsombud.

Kontaktuppgifter:

domarnamnden@dom.se

Tel: 08-561 669 54

Tillsynsmyndighet

Om du anser att Domarnämnden har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande bestämmelser om behandling av sådana uppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten. Mer information om Integritetsskyddsmyndigheten hittar du på www.imy.se

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Uppdaterad
2020-02-20