Behandling av personuppgifter i Notarienämnden

Notarienämnden (org.nr. 202100-2742) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker hos nämnden. Notarienämnden behandlar personuppgifter i sin beslutande verksamhet och i sin administrativa verksamhet.

De som kan få del av dina personuppgifter är nämndens ledamöter och anställda på Kammarrätten i Jönköping (Kammarrätten i Jönköping är s.k. värdmyndighet för nämnden) och andra som behöver uppgifterna för att ett ärende ska kunna handläggas, exempelvis motparter. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut vid en begäran om att få ta del av allmän handling där dina personuppgifter förekommer, om de inte omfattas av sekretess.

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Notarienämnden så länge de behövs. Om uppgifterna ingår i en allmän handling kommer de att bli föremål för arkivering så länge den arkivrättsliga lagstiftningen kräver det.

Beslutande verksamhet

Om du lämnar uppgifter om dig själv till Notarienämnden i ett ärende som behandlas i nämndens beslutande verksamhet kommer dina personuppgifter att behandlas för att handlägga ärendet. Dina personuppgifter kan också användas vid ett senare tillfälle om de behövs för en enhetlig handläggning av våra ärenden. Nämnden behandlar då dina personuppgifter som en del i dess myndighetsutövning och som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

Om du ställer en allmän fråga eller motsvarande

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med en allmän fråga eller framställan kommer uppgifterna att behandlas inom ramen för din fråga eller framställan i nödvändig utsträckning för att kunna hantera denna. Notarienämnden behandlar då dina personuppgifter som en följd av en rättslig förpliktelse eller som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

Om du begär att få ta del av allmänna handlingar

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med att du begär att få ut en allmän handling kommer uppgifterna att behandlas i nödvändig utsträckning inom ramen för denna begäran. Notarienämnden behandlar då dina personuppgifter som en följd av en rättslig förpliktelse.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor när det gäller personuppgifts­behandling är du välkommen att kontakta oss.

Telefon: 036-156800
E-post: notarienamnden@dom.se
Postadress: Box 2203, 550 02 Jönköping

Notarienämndens dataskyddsombud Cathrine Rosell når du på tel. 036-15 68 00 eller via e-post dataskyddsombud.non@dom.se.

Publicerad
2019-12-16
Uppdaterad
2019-12-16