Behandling av personuppgifter i Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag

Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker hos överklagandenämnden.

Överklagandenämnden behandlar personuppgifter för att handlägga ärenden.

Inom ärendehanteringen

Om du lämnar uppgifter om dig själv i ett ärende till överklagandenämnden kommer dina personuppgifter att behandlas inom ramen för den aktuella målhanteringen. Överklagandenämnden behandlar då dina personuppgifter i syfte att handlägga ärendet, som en del i det som kallas myndighetsutövning och som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

För att överklagandenämnden ska kunna handlägga målet behöver du lämna korrekta och uppdaterade kontaktuppgifter. Utöver det finns inte någon skyldighet för dig att komma in med personuppgifter till överklagandenämnden. Överklagandenämnden kan även hämta kontaktuppgifter till dig från andra register. Dina personuppgifter kan komma att användas vid senare tillfällen om det behövs för en enhetlig rättstillämpning, för något annat ärende samt för statistisk uppföljning.

De som kan få del av personuppgifterna är överklagandenämndens ledamöter och anställda eller andra som behöver få del av dem för att ärendet ska kunna handläggas, exempelvis motparter eller tolkar. Uppgifterna kan också komma att överföras till en annan domstol eller myndighet, exempelvis om de felaktigt skickats till överklagandenämnden, eller om det annars behövs för att handlägga ärendet. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut, exempelvis till privatpersoner och journalister, vid en begäran om att få ta del av allmän handling där dina personuppgifter förekommer, om de inte omfattas av sekretess.

Dina personuppgifter kommer att behandlas av överklagandenämnden så länge de behövs. När målet är avslutat kommer dina personuppgifter att sparas i arkiv så länge den arkivrättsliga lagstiftningen kräver det.

Om du ställer en allmän fråga eller motsvarande

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med en allmän fråga eller framställan kommer uppgifterna att behandlas inom ramen för din fråga eller framställan i nödvändig utsträckning för att kunna hantera denna. Överklagandenämnden behandlar då dina personuppgifter som en följd av en rättslig förpliktelse eller som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

Om du begär att få ta del av allmänna handlingar

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med att du begär att få ut en allmän handling kommer uppgifterna att behandlas i nödvändig utsträckning inom ramen för denna begäran. Överklagandenämnden behandlar då dina personuppgifter som en följd av en rättslig förpliktelse.

Om du har eller ska ingå ett avtal

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med ingående av ett avtal kommer uppgifterna att behandlas med anledning av och inom ramen för detta avtal, i nödvändig utsträckning.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor när det gäller nämndens personuppgiftsbehandling kan du vända dig till nämndens dataskyddsombud som du når antingen via e-post dataskyddsombud.ksu@dom.se eller via telefon, 060-18 66 00.

Du kan begära registerutdrag

Du har rätt att begära att få veta om personuppgifter som rör dig behandlas av oss och i så fall få del av uppgifterna samt viss annan närmare information om behandlingen (registerutdrag).

Du måste vända dig till oss med din begäran. Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får vi ta ut en rimlig avgift eller avslå din begäran.

Du kan begära rättelse, radering, begränsning och invändning

Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas. Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar och begära begränsning av behandlingen av dem. Det är bra att känna till att dessa rättigheter är starkt begränsade under ett ärendes pågående handläggning. Rättigheterna begränsas även av arkivlagstiftningen eftersom allmänna handlingar bara får ändras eller förstöras om det finns giltigt stöd i föreskrift.

Om du begär rättelse, radering eller invänder mot en behandling och begär begränsning av den kommer vi att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

Du kan klaga till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande dataskyddsreglering kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål.

Uppdaterad
2020-02-20