This page is not yet translated.

Frivårdspåföljder

Påföljder som inte är frihetsberövande kallas ibland för frivårdspåföljder. Dit hör villkorlig dom, skyddstillsyn och samhällstjänst.

Villkorlig dom

I vissa fall kan domstolen döma till villkorlig dom i stället för fängelse. En förutsättning är att domstolen ansett att den dömde inte kommer att begå nya brott. 

Den som har begått ett brott som inte är tillräckligt allvarligt för att man ska dömas till fängelse, men där brottet kräver ett strängare straff än böter, kan dömas till villkorlig dom. En förutsättning är att domstolen inte tror att den tilltalade kommer att begå nya brott. Den som döms till villkorlig dom får en prövotid på två år, men ingen övervakning. Om man missköter sig under prövotiden och begår nya brott kan den villkorliga domen omvandlas till ett annat straff.

En villkorlig dom förenas i de allra flesta fall med böter eller med samhällstjänst.

Skyddstillsyn

För den som döms till skyddstillsyn löper en prövotid på tre år. Om ett missbruk eller beroende kan förklara brotten, kan olika typer av behandlingar genomföras under prövotiden.

I stället för att dömas till fängelse kan man dömas till skyddstillsyn. Då löper en prövotid på tre år. Under prövotiden ska den dömde sköta sig och försörja sig efter förmåga. Det första året är en övervakningstid då den dömde har kontakt med frivården. Skyddstillsyn kan kombineras med andra straff, till exempel fängelse, dagsböter och/eller samhällstjänst.

Tingsrätten kan bestämma att till exempel missbruksvård eller annan vård och behandling, som har samband med brottsligheten, ska genomföras under övervakningstiden, detta kallas för kontraktsvård. Om kontraktsvården är omfattande kan tingsrätten bestämma att övervakningstiden ska vara längre än ett år, exempelvis ett och ett sex månader.

Om den dömde missköter sig under övervakningstiden kan hen få ändrade eller nya regler att rätta sig efter. Vid allvarlig misskötsamhet kan skyddstillsynen ersättas av ett annat straff, till exempel fängelse.

Den som har begått ett brott kan i vissa fall dömas till att gå igenom en behandling. Det heter skyddstillsyn med särskild behandlingsplan, men kallas ofta för kontraktsvård. Kontraktsvård kan bli aktuellt för den som har någon typ av beroende, till exempel av alkohol eller narkotika, är spelberoende eller våldsbenägen.

För att kunna dömas till kontraktsvård måste den dömde vara medveten om sitt missbruk eller beroende. Den dömde ska också vara beredd att gå igenom en mer ingripande behandling för att bli frisk. Det måste också finnas ett samband mellan brottet och missbruket eller beroendet. Om behandlingen skulle misskötas kan tingsrätten istället döma till fängelse.

Samhällstjänst

Samhällstjänst är en skyldighet att arbeta utan lön under en viss tid.

Samhällstjänst är en skyldighet att arbeta gratis under en begränsad tid. Tingsrätten bestämmer längden på tjänsten, mellan 40 och 240 timmar. Det kan till exempel handla om arbete hos en idrottsförening, hjälporganisation, kommun eller kyrka. Samhällstjänst döms ut i kombination med villkorlig dom eller skyddstillsyn.

För att kunna dömas till samhällstjänst måste den dömde själv vilja det.

Frivård: för dig som är tilltalad

Om brottet du dömts för kräver ett strängare straff än böter, kan du i vissa fall dömas till villkorlig dom i stället för fängelse. En förutsättning är att domstolen bedömt att du inte kommer att begå nya brott.

Du får då en prövotid på två år. Under denna tid måste du sköta dig och försörja dig efter förmåga. Begår du nya brott under denna tid kan den villkorliga domen ersättas av ett annat straff. Villkorlig dom kan kombineras med dagsböter och/eller samhällstjänst.

För dig som har dömts till skyddstillsyn löper en prövotid på tre år. Skyddstillsynen kan kombineras med fängelse i högst tre månader eller dagsböter. Om ett missbruk eller annan typ av beroende kan förklara dina brott kan olika typer av behandlingar bli aktuella.    

Som ett alternativ till fängelse kan du i stället dömas till skyddstillsyn. Då löper en prövotid på tre år. Under prövotiden ska du sköta dig och försörja dig så gott du kan. Det första året är en övervakningstid då du har kontakt med frivården. Övervakningen upphör oftast efter ett år.

Tingsrätten kan bestämma att till exempel missbruksvård eller annan vård och behandling, som har samband med brottsligheten, ska genomföras under prövotiden. Detta kallas för kontraktsvård. Du måste själv gå med på att få vård för att domstolen ska kunna döma till det.

Skyddstillsyn kan kombineras med andra straff, till exempel fängelse, dagsböter och/eller samhällstjänst.

Om du missköter dig under prövotiden kan du få ändrade eller nya regler att rätta dig efter. Vid allvarlig misskötsamhet kan skyddstillsynen sluta att gälla och i stället ersättas av ett annat straff, till exempel fängelse.

Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård)

I vissa fall kan du dömas till att gå igenom en behandling. Det heter skyddstillsyn med särskild behandlingsplan, men kallas ofta för kontraktsvård. Kontraktsvård kan bli aktuellt om du har någon typ av beroende, till exempel av alkohol eller narkotika, är spelberoende eller våldsbenägen. En förutsättning för att kunna dömas till kontraktsvård är att du förstår att du har ett missbruk eller beroende och att du är beredd att gå igenom en mer ingripande behandling för att bli frisk. Det måste också finnas ett samband mellan brottet och missbruket eller beroendet. Om behandlingen skulle misskötas kan tingsrätten bestämma att straffet istället döma till fängelse. 

Samhällstjänst är en skyldighet att arbeta utan lön under en viss tid.

För att kunna dömas till samhällstjänst måste du själv vilja det, samtidigt som domstolen bedömer att det är ett lämpligt straff. Samhällstjänst är en skyldighet att arbeta gratis under en begränsad tid som tingsrätten bestämmer, mellan 40 och 240 timmar. I domen står hur många timmar du ska arbeta och hur långt fängelsestraffet skulle ha varit om domstolen inte beslutat om samhällstjänst. Exempel på arbetsplats kan vara en idrottsförening, hjälporganisation, kommun eller kyrka.

Det är Kriminalvården tillsammans med arbetsplatsen som bestämmer vilka arbetsuppgifter som ska utföras och vilka arbetstider som ska gälla. Om du till exempel skulle utebli utan giltiga skäl, eller komma till arbetet drogpåverkad, kan den villkorliga domen eller skyddstillsynen med föreskrift om samhällstjänst upphävas och straffet istället bestämmas till fängelse. När domstolen bestämmer det nya fängelsestraffets längd ska hänsyn tas till hur många timmar samhällstjänst som du har utfört.

Samhällstjänst döms ut i kombination med villkorlig dom eller skyddstillsyn.

Updated
2021-03-25