Byta barnets efternamn

Om föräldrarna är överens om att barnet ska byta efternamn kan ansökan göras direkt hos Skatteverket. I vissa fall krävs det att en domstol prövar om namnbytet är det bästa för barnet.

Domstolens handläggning

Domstolens uppgift är att komma fram till om det bästa för barnet är att få byta efternamn. Vanligtvis hämtar domstolen in ett yttrande från socialnämnden och alla berörda personer får uttala sig. Har barnet fyllt 12 år krävs det också att barnet vill byta efternamn. Är barnet yngre ska socialnämnden ge barnet möjlighet att framföra sina åsikter till domstolen som tar med det i sin bedömning.

Barn med annat efternamn än vårdnadshavarens

Om ett barn bär en förälders efternamn utan att denne förälder är vårdnadshavare, krävs att föräldern har samtyckt till bytet. Om föräldern inte vill att barnet ska byta efternamn kan vårdnadshavaren vända sig till domstol.

Barn i familjehem

Lagen om personnamn gör det också möjligt för ett barn som bor i familjehem att byta sitt efternamn till samma som någon av familjehemsföräldrarna bär. Även här krävs det att en domstol förklarat att namnbytet är det bästa för barnet. Det krävs också att familjehemsföräldrarna, vars namn barnet ska byta till, har samtyckt till bytet.

När domstolen beslutat

Det räcker inte att en domstol förklarat att ett namnbyte är förenligt med barnets bästa. Vårdnadshavaren måste fortfarande ansöka hos Skatteverket för att namnbytet ska genomföras.

Ansöka hos domstol

Det är barnets vårdnadshavare som ska göra ansökan. Ansökan ska göras vid den tingsrätt som får pröva frågor om vårdnaden för barnet.

 1. 1
  Uppgifter som ska finnas med i ansökan

  Det finns ingen särskild blankett för att ansöka om namnändring. Dessa uppgifter ska finnas med i ansökan:

  • Namn, adress och personnummer på barnet som ansökan gäller.
  • Namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-post till vårdnadshavare och till förälder som inte är vårdnadshavare.
  • Skäl till varför namnbytet är det bästa för barnet.
  • Ansökan ska vara undertecknad av samtliga vårdnadshavare.
 2. 2
  Bifoga personbevis

  Bifoga ett personbevis för barnet där det framgår var barnet bor och vem som är barnets vårdnadshavare. Personbeviset ska inte vara äldre än tre månader.

  Personbeviset beställer du via Skatteverkets e-tjänst eller genom att ringa 020-567 000.

 3. 3
  Om barnet har fyllt 12 år

  Bifoga ett skriftligt samtycke från barn som fyllt 12 år, om inte barnet är varaktigt förhindrat att lämna samtycke till följd av en psykisk sjukdom eller något liknande förhållande.

 4. 4
  Om barnet bor hos familjehem

  Om barnet ska byta efternamn till samma som någon av familjehemsföräldrarna bär ska ni bifoga ett skriftligt samtycke från den eller de familjehemsföräldrar som bär namnet.

 5. 5
  Betala ansökningsavgift

  Betala ansökningsavgiften på 900 kronor via tingsrättens betaltjänst. Ange vårdnadshavarens personnummer som referens.

 6. 6
  Lämna ansökan till tingsrätten

  Skicka eller lämna in ansökan till tingsrätten för den kommun där barnet bor. Är du osäker på vilken tingsrätt det är kan du söka via postnummer.

Uppdaterad
2020-02-13