Fastställande av föräldraskap

Kommunens familjerätt eller tingsrätten kan fastställa vem som är pappa till ett barn som föds av en ogift mamma.

Ett barn har rätt att känna till sitt ursprung och sina juridiska rättigheter. Därför är det viktigt att fastställa, alltså bestämma, vem som är mamma och pappa till ett barn.

Faderskap och faderskapspresumtion

Om barnets mamma är gift när barnet föds blir mammans make automatiskt registrerad som pappa till barnet. Det kallas faderskapspresumtion.

Familjerätten kan bekräfta vem som är pappan

Om ett barns föräldrar inte är gifta kan de i första hand vända sig till kommunens familjerätt för att bekräfta faderskapet för barnet. Bekräftelsen ska sedan godkännas av socialnämnden. Läs mer om detta på er kommuns webbplats.

Tingsrätten kan fastställa vem som är pappan

Om inte familjerätten kan bekräfta vem som är pappa till barnet kan tingsrätten fastställa faderskapet genom dom. Tingsrätten kan då besluta om en faderskapsutredning, en DNA-undersökning som utförs för att ta reda på vem som är barnets biologiska pappa.

Det är barnet eller socialnämnden som vänder sig till tingsrätten för att få faderskapet fastställt. Barnets mamma får företräda barnet om hon har vårdnaden om barnet.

Ansökningsavgiften hos tingsrätten är 900 kronor.

Moderskap

En kvinna som fött ett barn blir i rättslig mening barnets mamma. Det kallas för moderskapspresumtion. Moderskapspresumtion gäller även vid äggdonation.Om det är oklart vem som är barnets mamma, kan moderskapet prövas av domstol. Den som vill få moderskapet fastställt får då väcka talan vid domstol.

Att väcka talan innebär att ansöka om stämning. Den som ansöker behöver betala en ansökningsavgift på 2 800 kronor.

Fastställande av föräldraskap efter assisterad befruktning

Efter en assisterad befruktning kan i många fall du som inte fött barnet bli barnets förälder i laglig mening genom att få föräldraskapet bekräftat av familjerätten vid kommunen. Kan inte familjerätten göra det kan tingsrätten i vissa fall fastställa det.

Detta gäller också om behandlingen har utförts vid en behörig inrättning i utlandet. Barnet ska i framtiden ha rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn. Samma regler gäller för olikkönade och samkönade par.

Uppdaterad
2019-09-16