Klaga över domvilla

Klagan över domvilla är ett särskilt rättsmedel. Det kan du göra om du anser att det förekommit ett grovt rättegångsfel som kan antas ha påverkat avgörandet.

Ett grovt rättegångsfel innebär att domstolen gjort ett mycket allvarligt fel under handläggningen. Ett exempel kan vara att en part inte fått ta del av material i målet som varit betydelsefullt för prövningen.

Domstolen kan ge bifall på ansökan om domvilla om:

  • målet har tagits upp trots att det funnits rättegångshinder (till exempel att målet ska handläggas av en annan typ av domstol)
  • en part inte fått ta del av stämningsansökan eller har fört talan i målet
  • domen är skriven så att det inte framgår hur domstolen dömt
  • det har förekommit något annat grovt rättegångsfel som kan antas ha påverkat domen eller beslutet.

Möjlighet att klaga över domvilla gäller mål som avgjorts av de allmänna domstolarna, patent- och marknadsdomstolar samt mark- och miljödomstolarna.

Den vars rätt domen rör kan klaga över domvilla. Om ansökan bifalles undanröjs avgörandet och domstolen beslutar samtidigt hur handläggningen av målet ska fortsätta. 

Det här ska din ansökan innehålla

Din skriftliga ansökan om klagan över domvilla ska innehålla:

  • uppgift om vilket avgörande ansökan avser (domstol och målnummer)
  • skälen till att du anser att domvilla förekommit
  • eventuell bevisning
  • ditt namn, adress, personnummer eller organisationsnummer samt kontaktuppgifter

Vart skickar jag min ansökan och när?

Du skickar ansökan till den överrätt som du hade rätt att överklaga till. 

Var uppmärksam på att det finns tidsfrister för när ansökan behöver göras.

Uppdaterad
2022-10-13