Så behandlar vi personuppgifter

Myndigheterna inom Sveriges Domstolar värnar om din integritet och skyddet av dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifterna enligt bestämmelserna i gällande dataskyddsreglering. Regleringen utgörs av flera olika regelverk.

EU:s dataskyddsförordning, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen har kompletterats med svensk lagstiftning, bl.a. dataskyddslagen med tillhörande förordning. Detta regelverk gäller i domstolarnas och hyres- och arrendenämndernas administrativa verksamhet samt för all verksamhet som bedrivs av övriga myndigheter inom Sveriges Domstolar.

Detta regelverk gäller även för viss del av domstolarnas mål- och ärendehantering och för hyres- och arrendenämndernas ärendehantering. På detta område finns även kompletterande lagstiftning i form av domstolsdatalagen med tillhörande förordning.

För viss del av domstolarnas behandling av personuppgifter gäller i stället brottsdatalagen med tillhörande förordning. Detta regelverk gäller vid sådan behandling av personuppgifter som utförs av domstolarna i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder. Det gäller också vid behandling som sker i syfte att upprätthålla ordning och säkerhet. På brottsdatalagens område finns även en särskild lag för domstolarnas behandling av personuppgifter, med tillhörande förordning.

Varför och hur behandlas dina personuppgifter?

Myndigheterna inom Sveriges Domstolar behandlar personuppgifter för olika ändamål och respektive myndighet är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker hos den myndigheten.

Mer information

Information om domstolens personuppgiftbehandling – Dömande verksamhet

Personuppgifter är uppgifter som kan direkt eller indirekt knytas till en person. Eskilstuna tingsrätt (domstolen) behandlar personuppgifter för olika ändamål och är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker hos domstolen. Domstolen värnar om din integritet och skyddet av dina personuppgifter och vill lämna följande information med anledning av den personuppgiftsbehandling som sker.

När du lämnar uppgifter om dig själv till domstolen

När du lämnar uppgifter om dig själv till domstolen i ett mål eller ärende som behandlas i domstolens dömande verksamhet kommer dina personuppgifter att behandlas inom ramen för den aktuella mål- eller ärendehanteringen. Domstolen behandlar då dina personuppgifter som en del i dess myndighetsutövning och som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse. De som kan få del av personuppgifterna är anställda på domstolen och andra som behöver uppgifterna för att målet eller ärendet ska kunna handläggas, exempelvis motparter eller tolkar. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut vid en begäran om allmän handling om de inte omfattas av sekretess. Dina personuppgifter kommer att behandlas av domstolen så länge de behövs. Personuppgifterna kan bli föremål för arkivering i samband med att målet eller ärendet arkiveras.

Registerutdrag

Du har rätt att begära att få veta om domstolen behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få del av uppgifterna och viss information om behandlingen (ett så kallat registerutdrag). Om du begär registerutdrag fler än en gång per år kan domstolen avslå din begäran eller ta ut en rimlig avgift för den.

Du kan begära rättelse, radering, begränsning och invändning

Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas. Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen av dem. Det är bra att känna till att dessa rättigheter är starkt begränsade under ett mål eller ärendes pågående handläggning. Rättigheterna begränsas också av den anledningen att allmänna handlingar inte får ändras eller förstöras.
Om du begär rättelse, radering eller invänder mot en behandling och begär begränsning av den kommer domstolen att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte. En begäran enligt ovan ställs till Eskilstuna.tingsratt@dom.se.

Du har rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser att domstolen har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål. Integritetsskyddsmyndighetens kontaktuppgifter är: imy@imy.se alternativt Box 8114,104 20 Stockholm

Vid frågor: Om du har frågor när det gäller domstolens personuppgiftsbehandling kan du vända dig till domstolens dataskyddsombud rådmannen Immanuel Winbergh, tel. 016–403 03 00.

Information om domstolens personuppgiftsbehandling - Administrativ verksamhet

Eskilstuna tingsrätt behandlar personuppgifter för olika ändamål och är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker hos tingsrätten. Tingsrätten värnar om din integritet och skyddet av dina personuppgifter och vill lämna följande information med anledning av den personuppgiftsbehandling som sker.

När du lämnar uppgifter om dig själv till tingsrätten

När du lämnar uppgifter om dig själv till tingsrätten kommer dina personuppgifter att behandlas i tingsrättens administrativa system. Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med en allmän fråga eller framställan kommer uppgifterna att behandlas inom ramen för din fråga eller framställan, i nödvändig utsträckning för att hantera det ärendet. Tingsrätten behandlar då dina personuppgifter som en del i dess myndighetsutövning eller som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

Lämnar du uppgifter om dig själv i samband med en rekryteringsprocess kommer uppgifterna att behandlas inom ramen för denna process och i nödvändig utsträckning för att hantera processen. Tingsrätten behandlar då dina personuppgifter som en del i dess myndighetsutövning och som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

Om du lämnar uppgifter i samband med ingående av ett avtal kommer uppgifterna att behandlas med anledning av och inom ramen för detta avtal, i nödvändig utsträckning. De som kan få del av dina personuppgifter är anställda på tingsrätten eller andra som behöver få del av dem för att ditt ärende ska kunna behandlas. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut vid en begäran om allmän handling om de inte omfattas av sekretess. Dina personuppgifter kommer att behandlas av tingsrätten så länge de behövs. Personuppgifterna kan bli föremål för arkivering.

Du kan begära rättelse, radering, begränsning och invändning

Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas. Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen av dem. Det är bra att känna till att dessa rättigheter kan vara begränsade under ett ärendes pågående handläggning. Rättigheterna begränsas också av den anledningen att allmänna handlingar inte får ändras eller förstöras. Om du begär rättelse, radering eller invänder mot en behandling och begär begränsning av den kommer tingsrätten att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

Du har rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser att domstolen har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål. Integritetsskyddsmyndighetens kontaktuppgifter är: imy@imy.se alternativt Box 8114,104 20 Stockholm

Vid frågor: Om du har frågor när det gäller domstolens personuppgiftsbehandling kan du vända dig till domstolens dataskyddsombud rådmannen Immanuel Winbergh, tel. 016–403 03 00.

Särskilt om kamerabevakning

Vissa myndigheter inom Sveriges Domstolar kamerabevakar sina lokaler.

Du kan begära registerutdrag

Du har rätt att begära att få veta om personuppgifter som rör dig behandlas av någon myndighet inom Sveriges Domstolar och i så fall få del av uppgifterna samt viss annan närmare information om behandlingen (registerutdrag).

Du måste vända dig till respektive myndighet med din begäran.

Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får myndigheten ta ut en rimlig avgift eller avslå din begäran. På brottsdatalagens område gäller detta om en begäran görs oftare än en gång per år.

Du kan begära rättelse, radering, begränsning och i vissa fall invändning

Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas.

Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen (denna möjlighet finns inte på brottsdatalagens område) och begära begränsning av behandlingen av dem. Det är bra att känna till att dessa rättigheter är starkt begränsade under ett mål eller ärendes pågående handläggning. Rättigheterna begränsas även av arkivlagstiftningen eftersom allmänna handlingar bara får ändras eller förstöras om det finns giltigt stöd i föreskrift.

Om du begär rättelse, radering eller invänder mot en behandling och begär begränsning av den kommer den aktuella myndigheten att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

Du kan klaga till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser att någon myndighet inom Sveriges Domstolar har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande dataskyddsreglering kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål. Integritetsskyddsmyndigheten får dock inte pröva ett klagomål som avser domstolarnas och hyres- och arrendenämndernas dömande verksamhet.

Uppdaterad
2021-01-01