Att förordnas som rättsligt biträde

Domstolarna har olika rutiner för hur ett rättsligt biträde förordnas, men många använder turordningslistor som du kan anmäla dig till. Det finns gemensamma regler för distansförordnanden och för hur byte och substitution av rättsliga biträden får gå till.

För att vara aktuell för ett förordnande måste du vara formellt behörig att utföra uppdraget i fråga. Ofta krävs att du är advokat och att rätten har bedömt att det är lämpligt att förordna dig i det enskilda fallet.

Bankgiro eller plusgiro för ersättning

För att du som har F-skatt ska kunna få din ersättning behöver du ha ett bankgiro eller ett plusgiro. Sveriges Domstolar betalar inte till ett bankkonto, då banksekretessen inte möjliggör kontroll av innehavaren. Om du saknar F-skatt och ändå anlitas av domstolen, utbetalas din ersättning som lön en gång i månaden.

Anmäl ditt intresse

Det är vanligt att domstolarna använder sig av ett system med turordningslistor över advokater och andra jurister som kan ta emot uppdrag, till exempel som offentlig försvarare, målsägandebiträde eller offentligt biträde. Listorna används när det inte finns någon begäran om att en viss person ska förordnas. Systemet bidrar till en jämn uppdragsfördelning och förenklar domstolens arbete.

Anmäl intresse till domstolen

Vissa domstolar informerar på sin webbplats om vad som krävs för att kunna sättas upp på deras respektive listor. Behöver du mer information om detta kontaktar du domstolen du är intresserad av.

Anmäl intresse till Advokatsamfundet

Sveriges advokatsamfund har också tagit fram listor för olika rättsliga biträden som anmält sitt intresse för olika uppdrag vid domstol. Kontakta Advokatsamfundet om du har frågor eller vill sättas upp på listorna.

Ändra dina uppgifter?

Har du ändrade kontaktuppgifter tar du kontakt med aktuell domstol. Om du är advokat behöver uppgifterna först uppdateras hos Advokatsamfundet.

Merkostnader och förhandsbesked vid distansförordnande

Den som vill att domstolen ska förordna ett rättsligt biträde har ibland önskemål om till exempel en offentlig försvarare eller offentligt biträde som har sin verksamhet långt ifrån den ort där den aktuella domstolen ligger.

Det finns inga formella hinder för den enskilde att önska ett sådant distansförordnande. Men det är inte säkert att det långväga rättsliga biträdet kan räkna med att få full ersättning för alla kostnader förknippade med uppdraget, i alla fall inte av offentliga medel.

Särskilda skäl för merkostnader

Ersättning för tidsspillan och utlägg som uppstår till följd av att det rättsliga biträdet har sin verksamhet långt ifrån den ort där domstolen finns betalas bara av allmänna medel om det finns särskilda skäl. Vad som avses med begreppet ”långt ifrån” finns angivet i rättspraxis.

Förhandsbesked om merkostnader

Det går att begära förhandsbesked i fråga om merkostnader för distansförordnanden. Du eller den enskilde kan begära detta i samband med förordnandet, om du har din verksamhet långt från domstolen i fråga. Men ett positivt förhandsbesked innebär inte att domstolen redan i förväg godtar all tidsspillan och utlägg som kan komma att uppstå på grund av avståndet. Detta avgörs genom en skälighetsbedömning.

Rätten har i vissa fall en skyldighet att underrätta Justitiekanslern om förhandsbesked och ersättningsbeslut som gäller tidsspillan och utlägg som följer av ett distansförordnande. Justitiekanslern har i sin tur rätt att överklaga sådana beslut.

Byte och substitution

Rätten får besluta om ett byte av offentlig försvarare, målsägandebiträde eller offentligt biträde om det finns särskilda skäl. Om ett sådant rättsligt biträde har bytts ut en gång, får ett nytt byte bara ske om det finns synnerliga skäl.

Ditt förordnande om att utses till offentlig försvarare, målsägandebiträde eller offentligt biträde är av personlig natur. Utan rättens tillstånd får du inte sätta någon annan i ditt ställe, så kallad substitution.

Anmäl förhinder

Om du under en kortare tid är förhindrad att fullgöra ditt uppdrag ska detta anmälas till rätten. Då prövas frågan om den person som föreslås uppträda i ditt ställe är lämplig för uppdraget och om substitution kan godtas i det enskilda fallet. Detta gäller oavsett om hindret gäller ett förhör eller domstolsförhandling.

Om du blir förhindrad under en längre tid och detta kanske uppträder tidigt i rättsprocessen, bör du i stället överväga att begära att bli entledigad.

Substitution ska framgå av kostnadsräkningen

Om du, med rättens tillåtelse, satt en annan person i ditt ställe ska detta framgå av din kostnadsräkning när du begär ersättning för uppdraget.

Uppdaterad
2022-12-20