Hållbart arbetsliv

Du är viktig. Därför vill vi att du trivs på jobbet, att du har stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter och att du mår bra.

Arbetslivet ska vara hållbart. För att kunna göra ett bra jobb och få en bra helhet i livet är det viktigt att du trivs på din arbetsplats, mår bra och har balans mellan arbete och fritid. Det har vi som arbetsgivare och du som medarbetare ett gemensamt ansvar för.

Självklart betyder det mycket att du får arbeta med intressanta och utvecklande arbetsuppgifter hos oss. Men för att arbetsplatsen ska vara sund och bra för alla medarbetare fokuserar vi också hela tiden på arbetsmiljön för att förebygga och minimera risker för ohälsa och arbetsskador.

Den som trivs på jobbet mår bättre. Gemenskapen med kollegorna betyder mycket och hos oss finns personalföreningar som ordnar olika slags aktiviteter.

Förmåner och villkor

Din arbetstid och ledighet

Vi har ett modernt arbetstidsavtal med flexibla arbetstidslösningar utifrån verksamhetens krav och dina individuella behov. Vi tillämpar flextid eller förtroendearbetstid och erbjuder dig minst 28 semesterdagar om året. Antalet semesterdagar varierar beroende på din ålder. Den som fyllt 40 år har till exempel rätt till 35 semesterdagar om året.

Våra arbetsdagar före helgdag är förkortade och du har möjlighet till ledighet med lön vid viss annan frånvaro, till exempel vid personliga angelägenheter inom den egna familjen eller den närmaste släktkretsen.

Din lön

I Sveriges Domstolar har vi individuell och differentierad lönesättning. Det innebär att din lön bestäms utifrån sakliga grunder som din skicklighet och vilka resultat du når. Ansvar, arbetets svårighetsgrad och övriga krav som hör ihop med arbetsuppgifterna påverkar också din lön.

Din kompetensutveckling

Som medarbetare i Sveriges Domstolar har du mycket goda möjligheter till kompetensutveckling, både genom vårt egna breda utbildningsutbud och genom externa utbildningsleverantörer.

Din hälsa

Vi har fokus på ett hållbart arbetsliv och ett främjande hälsoarbete. Därför får du ett ekonomiskt bidrag till friskvårdsaktiviteter. Vi genomför också olika friskvårdsinriktade satsningar. För att minimera arbetsskador och förebygga sjukdom är våra arbetsplatser moderna och ergonomiskt utformade.

Om du blir sjuk

Vi står för en del av dina kostnader när du går till läkare och sjukgymnast eller när du behöver receptbelagda läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet. Behöver du gå till läkare eller tandläkare akut får du göra det på betald arbetstid. Vi har också en grupplivförsäkring för alla anställda. Du har också tillgång till företagshälsovård. 

Om du blir sjukskriven får du efter sjuklöneperioden på 14 dagar ett belopp som motsvarar 10 procent av ditt lönebortfall (som längst till och med den 90:e kalenderdagen i sjukperioden).

Om du väntar eller har barn

Livet förändras när man får barn och vi vill vara med och underlätta för våra medarbetare i den förändringen. För oss som arbetsgivare är det viktigt att alla våra medarbetare, både män och kvinnor, upplever att de kan förena arbetsliv och familjeliv och vi vill därför uppmuntra till ett jämställt uttag av föräldraledigheten.

För att minska ditt inkomstbortfall när du är föräldraledig betalar vi ut ett föräldrapenningtillägg för de dagar du tar ut föräldrapenning på sjukpenningnivå från Försäkringskassan. Föräldrapenningtillägget är 10 procent av daglönen på lön upp till ett prisbasbelopp. På den del av lönen som överstiger ett prisbasbelopp är föräldrapenningtillägget 90 procent av daglönen. Föräldrapenningtillägget utbetalas för högst 360 dagar per barnsbörd.

Vi är också måna om att du ska kunna ha möjlighet att jobba lite mindre medan du har yngre barn och du har därför en utökad möjlighet att gå ner till deltid, hos oss kan du göra det tills barnet fyllt 12 år.

Din pension

Hos oss har du avtalspension som består av flera delar och som kompletterar den allmänna pensionen som alla har rätt till. Tjänstepensionen kompletterar din ålderspension och ger ekonomiskt skydd vid sjukdom eller dödsfall.

Samverkan med facket

Sveriges Domstolar har ett samverkansavtal med fackliga parter, exempelvis SACO-S och Statstjänstemannaförbundet, ST. Avtalet bidrar till att du får inflytande över och delaktighet i både din egen arbetssituation och verksamheten i övrigt.

Uppdaterad
2022-06-08