Arbetsvillkor och lön

Som notarie är du statligt anställd och omfattas därmed av de olika avtal som gäller här. Efter avslutad och godkänd notarieanställning får du betyg och bevis på att du har erhållit din notariemeritering.

Lön

Notarier har en ingångslön på 31 100 kronor per månad (från och med den 1 april 2024). Efter 12 månaders tjänstgöring (inklusive eventuellt tillgodoräknande) höjs lönen till 33 200 kronor per månad.

Lönen bestäms i kollektivavtal mellan Saco-S Domstol och Domstolsverket. Den revideras per den 1 april varje år.

Arbetstid

Din ordinarie veckoarbetstid är 39 timmar och 45 minuter.

Domstolarna tillämpar flexibla arbetstidslösningar, utifrån verksamhetens krav och dina individuella behov. Arbetet som notarie kan stundtals vara intensivt med arbetstoppar och tidsfrister som ställer högre krav på arbetsprestation och tillgänglighet.

Arbetsdagar före helgdag är förkortade och du har möjlighet till ledighet med lön vid viss annan frånvaro, till exempel vid vissa personliga angelägenheter.

Semester 

Under notarieanställning har du rätt till semesterförmåner enligt semesterlagen, med de avvikelser som anges i villkorsavtalen. Intjänandeåret är detsamma som semesteråret. Det innebär att du får ut semester redan samma år som du börjar anställningen.

Semesterdagar i relation till ålder

Som statligt anställd beror antalet semesterdagar på din ålder. Du har:

  • 28 dagar till och med det år du fyller 29 år.
  • 31 dagar från och med det år du fyller 30 år.
  • 35 dagar från och med det år du fyller 40 år.

Rätt att vara föräldraledig

Som notarie har du precis som andra anställda rätt att vara föräldraledig.

Annan ledighet

Under notarieanställningen finns det möjlighet att ansöka om tjänstledighet för till exempel fackliga uppdrag, vissa utlandsuppdrag och studier. Domstolen fattar beslut om tjänstledigheten ska beviljas eller inte.

Frånvaro som påverkar din notarietid

Utöver din intjänade semester kan du vara frånvarande av annan anledning (till exempel sjukdom eller vård av barn) ett begränsat antal dagar utan att det leder till förlängning av anställningstiden, exempelvis:

2 års notarieanställning: 24 dagar
2,5 års notarieanställning: 30 dagar

Är du frånvarande fler dagar än ovan nämnda (av annan anledning än semester) förlängs din tjänstgöringstid med motsvarande antal dagar.

Bevis och betyg

Efter avslutad och godkänd notarieanställning får du ett tjänstgöringsbetyg och ett bevis på att du har förvärvat notariemeritering. 

Tjänstgöringsbetyg

Betyget är ett utlåtande om din tjänstgöring och skrivs av lagmannen och de domare du arbetat med. Det innehåller bedömning av

  • arbetsprestationer, kunskaper och färdigheter
  • noggrannhet och pålitlighet
  • yrkesskicklighet och omdöme
  • samarbets- och arbetsförmåga samt självständighet

Under notarietiden får du också, i flera uppföljningssamtal med din handledare eller annan domare, återkoppling på dina arbetsinsatser.

Uppdaterad
2024-03-01