Frågor och svar
 • Om du ansöker om rekonstruktion för ditt eget företag ska tingsrätten genast pröva ansökan.
 • Om du som borgenär ansöker om att ett annat företag ska rekonstrueras får företagets ställföreträdare först yttra sig. Om företaget, även kallad gäldenären, går med på rekonstruktionen prövar tingsrätten ansökan. Annars kallas du och företaget till en förhandling i domstolen inom två veckor från att ansökan kom in till tingsrätten. Om företaget meddelar rätten att det inte går med på rekonstruktion så förfaller ansökan och det blir ingen rekonstruktion.
 • En företagsrekonstruktion pågår i tre månader. Därefter kan företaget begära förlängning med tre månader i taget, till högst ett år, om inte ackordsförhandling ska ske.
 • Det måste kunna antas att företaget, nu eller inom kort, inte kan betala sina förfallna skulder.
 • Det måste finnas förutsättningar för rekonstruktionen att leda till att företaget ordnar upp de ekonomiska problemen och att verksamheten blir lönsam.
 • En borgenärs ansökan godkänns bara om företaget det gäller har medgett ansökan.

Ansökningsavgift - 2 800 kronor
Använd vår betaltjänst.          

Kungörandeavgift - 3 000 kronor
Vid en ackordsförhandling ska företaget betala för kungörelsen. Kungörandeavgift betalas in till bankgiro 5128-8272.

Vid borgenärssammanträdet får alla borgenärer tillfälle att uttala sig om rekonstruktionen bör fortsätta.

 • Om gäldenären ansöker om det kan rätten kalla till en förhandling om offentligt ackord mellan gäldenären och borgenärerna. Ackord innebär att gäldenären bara behöver betala en viss del av sina skulder eller får vänta med att betala skulderna, allt med syfte att undvika konkurs.
 • En ackordsförhandling kungörs i Post- och Inrikes tidningar och i den lokala dagstidningen.
 • Vid förhandlingen får borgenärerna rösta om de ska gå med på ackordsförslaget eller inte.
 • Ger förslaget 50 % och mer fordras 3/5 (60 %) av de röstande och 3/5 av de röstberättigade fordringarnas sammanlagda belopp
 • Ger förslaget mindre än 50 % fordras 3/4 (75 %) av de röstande och 3/4 av de röstberättigade fordringarnas sammanlagda belopp.
 • Gäldenären kan även träffa en frivillig uppgörelse med sina borgenärer, så kallat underhandsackord. I dessa fall sker ingen förhandling i tingsrätten.

För aktiebolag samt ekonomisk och ideell förening ansöker du hos tingsrätten där styrelsen har sitt säte. För handelsbolag och kommanditbolag ansöker du hos tingsrätten där bolagets förvaltning finns. Om du bedriver näringsverksamhet i en annan form kan du kontakta din närmaste tingsrätt för att få svar på var ansökan ska ges in. För att söka efter rätt tingsrätt, gå till - Hitta domstol.