Roll, uppgift och skyldigheter

En nämndemans uppgift är att döma i olika mål och ärenden tillsammans med juristdomare. Hur det går till är beroende på vid vilken typ av domstol tjänstgöringen sker.

Nämndemän är viktiga för rättstryggheten. Tillsammans med juristdomare sätter de sig in i mål av olika slag och gör sedan självständigt sin bedömning. Beroende på domstol och typ av mål kan det innebära att nämndemän läser in fakta om mål, deltar i rättegångar, värderar bevis och överväger straff. Tillsammans med juristdomaren och övriga nämndemän avgör de hur rätten ska besluta.

Uppdraget som nämndeman är nära kopplat till det som händer i vårt samhälle och utvecklingen där. Människor, deras livssituation och problem är kärnan i den verksamhet nämndemännen kommer i kontakt med. 

Representanter för Sveriges befolkning

Domstolarna är en grundpelare i vår demokrati och systemet med nämndemän ska bidra till förtroendet för domstolarna. Nämndemän är representanter för Sveriges befolkning och syftet är att ge allmänheten insyn i domstolarnas verksamhet. De ska bidra med sunt förnuft och erfarenhet från olika områden. 

Det finns cirka 8 500 nämndemän knutna till våra domstolar.

Olika mål och ärenden

Nämndemän dömer i olika typer av mål och ärenden. Processen och arbetet ser olika ut beroende på om det handlar om mål i allmän domstol (tingsrätter och hovrätter) eller om mål i allmän förvaltningsdomstol (förvaltningsrätter och kammarrätter). 

En viktig skillnad mellan att vara nämndeman i en allmän domstol och i en förvaltningsdomstol är att nämndemän i förvaltningsdomstol i regel får material i förväg som de måste läsa. I allmän domstol behöver nämndemännen sällan förbereda sig eftersom målen avgörs utifrån det som kommer fram under förhandlingen.

Det är alltid juristdomaren som leder arbetet och skriver domen. En nämndeman har samma ansvar för domstolens avgörande som juristdomaren och deras röster är lika mycket värda.

Nämndemän i tingsrätt och hovrätt

De allmänna domstolarna avgör brottmål, tvistemål och ärenden. Nämndemän är med och dömer vid brottmål och familjemål. De senare rör ofta frågor om vårdnad, boende och umgänge och underhåll i samband med skilsmässa om parterna inte är överens.

Vid förhandling (rättegång) i tingsrätt deltar tre nämndemän under ledning av en juristdomare, rättens ordförande. Vid förhandling i hovrätt deltar två nämndemän och tre juristdomare.

Mål och ärenden avgörs utifrån vad som kommer fram under själva förhandlingen vilket innebär att nämndemännen inte läser material innan. Inför förhandling i hovrätt kan det ibland vara aktuellt att nämndemän behöver läsa material från tingsrätten.

Nämndemän i förvaltningsrätt och kammarrätt

Förvaltningsdomstolarna avgör tvister mellan enskilda personer och myndigheter och tvister mellan företag och myndigheter.

Vanliga måltyper där nämndemän ofta medverkar är skattemål och socialförsäkringsmål samt mål om körkortsingripande. Psykiatrimål gäller för det mesta beslut om psykiatrisk tvångsvård. Nämndemän dömer även i migrations- och utlänningsmål vid migrationsdomstolarna.

De flesta mål avgörs här genom skriftlig handläggning. Det innebär att en jurist på domstolen gör en rättsutredning och lämnar förslag på avgörande till rätten vid en föredragning. Domstolen kan kalla parterna till muntlig förhandling när det behövs som komplement till den skriftliga handläggningen.

Nämndemän medverkar i regel både vid föredragning och muntlig förhandling. Nämndemännen behöver läsa material i förväg.

Vid sammanträden i förvaltningsrätten deltar tre nämndemän under ledning av en juristdomare. I kammarrätten deltar två nämndemän och tre juristdomare.

Förhandlingar sker för det mesta i domstol. Psykiatrimål och mål som gäller samhällsvård för unga eller missbrukare genomförs i regel på sjukhus eller annan vårdinrättning vilket innebär att nämndemännen kan behöva tjänstgöra där istället.

Filmen Att vara nämndeman

Se filmen om uppdraget som nämndeman i en tingsrätt, i ett brottmål. Tre nämndemän deltar under rättegången och den efterföljande överläggningen.
Filmens längd är 3:57 minuter.

Textversion av filmen

I filmen berättar tre nämndemän vad deras uppdrag som nämndeman innebär och hur en dag i domstolen ser ut. Filmen följer en huvudförhandling i tingsrätten, i ett brottmål.

Nämndemännen, rådmannen, målsägande och åklagaren sitter i en förhandlingssal.

Kvinnlig nämndeman 1: Att ibland få lämna sitt vanliga jobb och göra något helt annat, det är stimulerande och spännande faktiskt.

Den kvinnliga nämndemannen är på sitt arbete, ett kontor. Hon sitter vid sitt skrivbord och skriver på en dator.

Kvinnlig nämndeman 1: Jag jobbar som programmerare sedan många år tillbaka, men 20 dagar per år är jag nämndeman. Jag är alltså med och dömer i domstol fast jag inte alls är någon jurist. Visst går det att kombinera. Jag får ett schema i god tid så att jag kan planera efter det. Vill man kan man också sätta upp sig på en jourlista.

Manlig nämndeman är på sin arbetsplats, en restaurang. Han torkar av en bänk i köket.

Manlig nämndeman: För mig blir det ett bra avbrott. Jag älskar att jobba med min mat, men det känns också bra att få vara med och göra något som är viktigt för hela samhället.

De båda nämndemännen kommer in på domstolen via personalingången. De går in i ett rum för nämndemän och där sitter i en soffa ytterligare en kvinnlig nämndeman.

Kvinnlig nämndeman 2: Som sjuksköterska träffar jag också mycket människor, men som nämndeman har jag en helt annan roll.

De tre nämndemännen går in i förhandlingssalen och sätter sig på sina platser vid rättens bord längst fram i salen. Rådmannen och protokollföraren kommer också in och sätter sig vid bordet.

Kvinnlig nämndeman 2: Som nämndeman är jag representant för svenska folket. Jag gör det inte för pengarna, men självklart får man arvode och ersättning för förlorad inkomst.

Manlig nämndeman: Jag har inte pluggat juridik. Men det är inte meningen heller. Det är domaren på tingsrätten som är expert på det.

Protokollföraren: Tingsrätten håller huvudförhandling i mål mellan åklagare och Fredrik Andersson.

Åhörare som ska vara med i förhandlingssalen går in genom dörren. Målsägande sätter sig tillsammans med åklagaren och sitt biträde.

Rådmannen: God morgon. Då skall tingsrätten hålla huvudförhandling i detta mål som rör påstående om misshandel. Mitt namn är Eric Leijonram och jag är rådman här vid tingsrätten och det är jag som kommer att leda den här huvudförhandlingen. Jag konstaterar att vi från åklagarkammaren har närvarande… (tal tonas bort).

Manlig nämndeman: Det är viktigt att de som kommer till domstolen får förtroende för oss. Att vi kan sätta oss in i olika situationer

Kvinnlig nämndeman 2: Det är bra om vi nämndemän har olika ålder, bakgrund och erfarenhet.

Den tilltalade mannen pratar. Bredvid sitter försvararen.

Kvinnlig nämndeman 1: Ibland är det starka känslor och jag möter nästan alltid en annan verklighet än min egen.

Manlig nämndeman: Oftast är det väldigt lugnt och sakligt. Man måste lyssna noga och ta in mycket information. Alla har rätt att komma till tals.

Rådmannen: Då förklarar jag huvudförhandlingen för avslutad. Dom kommer att avkunnas omedelbart… (tal tonas bort).

Målsägande reser sig tillsammans med åklagaren och sitt biträde för att lämna förhandlingssalen.

Manlig nämndeman: Sedan är det vi nämndemän och domaren som avgör målet.

Rådmannen och de tre nämndemännen är kvar i förhandlingssalen. De pratar med varandra under den så kallade överläggningen.

Rådmannen: Vår uppgift är nu att avgöra om Fredrik Andersson har…(tal tonas bort).

Kvinnlig nämndeman 2: Det är klart att det är domaren som kan det juridiska. Vi är med och gör olika bedömningar, till exempel om bevis och straff. Här är det viktigt med bra omdöme.

Manlig nämndeman: Vi går igenom målet punkt för punkt. Vi resonerar och ofta blir vi överens om domen. Men ibland ser vi olika på saken och då blir det en omröstning där alla har var sin röst.

Kvinnlig nämndeman 2: Det har inte med att göra vad vi tycker eller tror - utan vad som kan bevisas.

Parterna sitter i förhandlingssalen igen. Rådmannen och nämndemännen sitter vid rättens bord.

Rådmannen: Då har tingsrätten överlagt. Tingsrätten avkunnar följande dom. Tingsrätten dömer Fredrik Andersson för misshandel.

Den manlige nämndemannen har lämnat domstolen och går på en gata i stadsmiljö.

Manlig nämndeman: Jag är nämndeman i en tingsrätt där det är muntliga förhandlingar. Det påverkar en såklart. Alla människor man möter och deras liv. Men jag har en kompis som är nämndeman i förvaltningsrätt och då är det lite annorlunda. Där läser nämndemännen på målen i förväg och sedan är de med och avgör dem vid ett sammanträde. Oftast är parterna inte med, bara domaren och nämndemännen.

Kvinnlig nämndeman 2 går på en parkering och låser upp sin bil.

Kvinnlig nämndeman 2: Om ett halvår går min mandatperiod ut. Ja, jag fortsätter gärna efter det. Jag vill göra skillnad.

Kvinnlig nämndeman 1 parkerar sin bil vid sitt hus och går sedan in i huset.

Kvinnlig nämndeman 1: Det är ett privilegium att få lämna den vanliga vardagslunken ibland och få göra en viktig insats. Fler borde ta chansen, tycker jag.

Ingen politisk agenda i domstolen

Alla har rätt att få sin sak prövad av en opartisk domstol och behandlas lika inför lagen. Även om nämndemän nomineras av politiska partier, så är utförandet av uppdraget opolitiskt. Det innebär att nämndemän inte får driva politiska åsikter i domstolen och inte låta sig påverkas av personliga värderingar. Precis som juristdomare måste de alltid följa gällande lagstiftning och vara objektiva. 

Närvaroplikt

Nämndemän har närvaroplikt. Uteblir en nämndeman kan det leda till att förhandlingen måste skjutas upp eller tas om vilket får konsekvenser för inblandade parter och medför kostnader. Naturligtvis kan en nämndeman bli sjuk eller få förhinder och då måste det genast meddelas till domstolen.

Hur mycket tjänstgör en nämndeman?

Nämndemän har i regel schemalagd tjänstgöring i domstolen omkring 10 - 20 dagar per år, vanligen mellan klockan 9 och 16. Oftast hanteras flera kortare mål per dag. Schemat läggs tillsammans med domstolen.

De nämndemän som vill och har möjlighet kan få tjänstgöra vid mera omfattande mål som sträcker sig över flera dagar och ibland veckor.

Nämndemän har rätt att vara lediga från sitt ordinarie arbete för att tjänstgöra vid domstol.

Domared och tystnadsplikt

Alla nämndemän måste avlägga domared innan tjänstgöring i domstolen. Det är en försäkran att på heder och samvete lova att tillämpa de svenska rättsreglerna.

Eden innebär också att inte sprida ut eller tala om för andra sådant som förekommit vid förhandlingen och som inte ska bli offentligt, till exempel vad som sagts vid rättens enskilda överläggning.

Nämndemännens uppträdande är viktigt i alla situationer så att förtroendet för domstolarna upprätthålls.

Frågor och svar

Hur utses nämndemän?

Nämndemän utses genom val vart fjärde år. Val sker året efter de allmänna valen. Mandatperioden för nämndemän är fyra år.

Det är de partier som finns representerade i kommun – och regionfullmäktige som har i uppdrag att nominera lämpliga personer som speglar befolkningens sammansättning.

Partier som finns representerade i kommunfullmäktige nomierar nämndemän till tingsrätt. Partier i regionfullmäktige nominerar nämndemän till hovrätt, förvaltningsrätt och kammarrätt. Valen sker sedan i fullmäktige.

Partierna får i och med sin relativa storlek i kommun- och regionfullmäktige nominera olika många nämndemän.

När domstolen kontrollerat att valda nämndemän uppfyller behörighets- och lämplighetskraven och genomgått den obligatoriska utbildning som domstolen kallat till kan nämndemännen börja tjänstgöra.

Vem ansvarar för vad när det gäller nämndemän?

Nedan en översiktlig beskrivning över vem som ansvarar för vad när det gäller nämndemän.

Riksdag/regering ansvarar för:

 • Nuvarande nämndemannasystem samt utredning och förslag på förändringar av systemet.
 • Nämndemannavalets regler, mandatperioder, övergripande frågor och särskilda områden som ska betonas, till exempel en allsidig sammansättning av ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke. Genomförandet av valet ligger hos de nominerande och väljande organen.
 • Krav på behörighet och lämplighet för nämndemän. Kontroll och uppföljning av nämndemännen hanteras dock av domstolarna.
 • Arvode och andra ersättningar avseende beslut om villkor och nivåer.

Nominerande och/eller väljande organ ansvarar för:

 • Nominering, inklusive att informera blivande nämndemän om uppdraget.
 • Bedömningen av blivande nämndemäns lämplighet.
 • En allsidig sammansättning av nämndemannakåren när det gäller kön, ålder, etnisk bakgrund och yrke.
 • Genomförandet av nämndemannaval i fullmäktige.

Domstolarna ansvarar för:

 • Utbildning av blivande och redan verksamma nämndemän.
 • Information till potentiella nämndemän om specifika förutsättningar för uppdraget vid respektive domstol.
 • Kontroll av behörighet och lämplighet av samtliga nämndemän.
 • Entledigande av olämpliga nämndemän.

Domstolsverket ansvarar för:

 • Allmän information om vad uppdraget innebär och hur de utses. Domstolsverket är inte med i processen att utse nämndemän.
 • Material till obligatoriska utbildningar för nämndemän som stöd till domstolarna.
 • Rådgivning till domstolarna när det gäller rutiner för kontroll och/eller uppföljning av nämndemäns lämplighet och behörighet.
 • Utbetalningar av arvoden och ersättningar till nämndemän på uppdrag av domstolarna.

Är nämndemän anställda av domstolen?

Nej, nämndemän är inte anställda av domstolen och det är inte ett heltidsuppdrag. De tjänstgör vid domstol vanligtvis 10-20 dagar per år och för det utgår arvode och ersättning.  

Uppdaterad
2023-06-26