Mora tingsrätt
 

Dödsskjutningen i Rättvik bedöms som grovt vållande till annans död

Mål: B 821-18
Den man som i sin egen bostad sköt ihjäl den person som trängde sig in i bostaden och agerade hotfullt döms för grovt vållande till annans död till fängelse i ett år och sex månader. Mannen ska betala skadestånd till den dödes moder och broder med vardera 30 000 kr för sveda och värk.

Enligt tingsrätten ska mannen dömas för att han genom att ladda och osäkra en älgstudsare, i syfte att skrämma iväg en person från sitt hem, handlat grovt oaktsamt när vapnet sedan av misstag avlossades. Skottet medförde att personen, som trots uppmaning vägrade lämna bostaden, avled.

Enligt lagmannen Lars Tomth har rätten funnit följande styrkt. Strax innan skottet avfyrades hade personen som tagit sig in i bostaden blivit uppmanad att lämna densamma. Istället för att lämna bostaden gick personen mot husägaren som då lyfte vapnet. Personen tog tag i vapnet och det dödande skottet avfyrades. Något uppsåt att döda fanns inte.

Genom att rikta ett osäkrat livsfarligt vapen mot en annan person har husägaren agerat grovt oaktsamt.

Tingsrätten har funnit att husägaren befann sig i en nödvärnssituation men att användandet av det osäkrade vapnet varit uppenbart oförsvarligt. Inte heller har husägaren befunnit sig i en sådan situation som medfört att han svårligen kunnat besinna sig. Husägaren kan således inte gå fri från ansvar utan ska dömas för grovt vållande till annans död.

Vid straffets bestämmande har hänsyn tagits till att offrets beteende medförde att skottet avlossades. Vidare har beaktats att husägaren befann sig i en nödvärnssituation och att han varit frihetsberövad genom häktning med restriktioner under drygt ett halvt år. Påföljden har därför bestämts till fängelse i ett år och sex månader.

Rätten var enig i bedömningen.

Faktaruta

24 kap. 1 § brottsbalken

En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.

Rätt till nödvärn föreligger mot

 

  1. ett påbörjat eller övehängande brottsligt angrepp på person eller egendom,
  2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning,
  3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller
  4. den som vägrar lämna en bostad efter tillsägelse.