logotyp

Nämndeman stängs av

Mål: B 2457-18
Helsingborgs tingsrätts lagman Ylva Norling Jönsson har i dag beslutat att stänga av en nämndeman som för tillfället tjänstgör i det stora narkotikamålet. Detta efter att det framkommit att hon pratat om målet med en annan nämndeman under en bussresa, vilket flera medresenärer hörde.

– Även om det inte är fullt klarlagt vad nämndemannen sa kan hennes opartiskhet i målet ifrågasättas. Uttalandena kan också uppfattas som ett uttryck för en bristande respekt för rättssystemet eller parterna i processen. Eftersom detta kan skada allmänhetens förtroende för rättsskipningen har hon i dag stängts av från sitt uppdrag som nämndeman, säger Ylva Norling Jönsson.

Genom att nämndemannen stängs av med omedelbar verkan kan hon inte längre sitta kvar i det stora narkotikamålet där 65 huvudförhandlingsdagar av totalt 105 inplanerade har avklarats.

– Målet fortsätter som planerat på måndag med två juristdomare och två nämndemän. Beslutet att stänga av en nämndeman påverkar inte tidsplaneringen, säger Ylva Norling Jönsson.

Nämndemannen stängs av i sex månader.

Faktaruta

Fakta:

Enligt rättegångsbalkens fjärde kapitel ”Om domare” får domstolen stänga av en nämndeman från tjänstgöringen om han eller hon

  1. är föremål för ett ärende om entledigande,
  2. är föremål för förundersökning eller står under åtal för ett brott som vid fällande dom kan antas leda till entledigande, eller
  3. i övrigt uppvisar ett beteende eller ett tillstånd som bedöms skada allmänhetens förtroende för rättskipningen.

Beror avstängningen på den tredje punkten ska beslutet gälla för viss tid, högst sex månader.