logotyp

Klarna Bank AB:s fördelningsgrund för momsavdrag godkänns inte

Klarna Bank AB:s ingående mervärdesskatt (moms) rör gemensamma förvärv för bolagets olika verksamhetsdelar. En del omfattas inte av tillämpningsområdet för moms. Kammarrätten anser därför att den ingående skatt, som rör transaktioner som inte omfattas av tillämpningsområdet för moms, inte är avdragsgill. Däremot måste en fördelning av skatten i övrigt, grundat på om verksamheten är undantagen från momsplikt eller inte, göras.

Förvärv av varor eller tjänster som ska användas i verksamhet som antingen är undantagen från momsplikt, eller som inte omfattas av tillämpningsområdet för moms (varor och tjänster som omsätts mot ersättning), ger inte rätt till avdrag för ingående skatt.

Klarna bedriver en blandad verksamhet i momshänseende, det vill säga bolaget gör både skattepliktiga och från skatteplikt undantagna omsättningar. Den skattepliktiga delen av verksamheten består av ersättning från e-butiker för kassalösningstjänster. Den undantagna delen består av räntebetalningar från avbetalningskunder i samband med konsumentkrediter till e-butikernas slutkonsumenter.

Klarna har också intäkter i form av påminnelseavgifter och dröjsmålsräntor. Dessa intäkter är inte en följd av någon omsättning i momshänseende och omfattas därmed inte av tillämpningsområdet för moms (även kallat out of scope).

Bolaget har under 2014 och 2015 gjort förvärv som är gemensamma för den skattepliktiga och den undantagna delen av verksamheten. De gemensamma förvärven har också använts för att tjäna in påminnelseavgifter och dröjsmålsräntor.

Klarna Bank AB menar att eftersom bolagets produkter är nära sammanlänkade med varandra och bolagets inköp är gemensamma för hela verksamheten, är den huvudsakliga delen av inköpen i slutändan kopplade till bolagets skattepliktiga transaktioner. Avdrag har därför begärts enligt en kostnadsbaserad fördelningsgrund som uppges motsvara förvärvens faktiska användning för bolagets tillhandahållande av skattepliktiga transaktioner och återspegla resursförbrukningen i bolagets blandade verksamhet.

Skatteverkets uppfattning är att påminnelseavgifter, dröjsmålsräntor och liknande aldrig kan ge rätt till avdrag för ingående skatt och att avdrag beräknat på bolagets omsättning är den mest rättvisande fördelningsgrunden för avdragsgill andel ingående moms.

Kammarrätten anser i en dom i dag i mål nr 3835-18 med flera att den del av Klarnas ingående moms på kostnader som hänför sig till intjänandet av påminnelseavgifter och dröjsmålsräntor inte är avdragsgill. En fördelning av skatten i övrigt, grundat på om verksamheten är undantagen från momsplikt eller inte, ska däremot göras. Eftersom Klarnas fördelningsgrund leder till avdrag för ingående moms trots att skatten avser förvärv med koppling till out of scope-intäkter är den missvisande.

Kammarrätten konstaterar att Klarna, med ett undantag, inte har gjort sannolikt att bolagets fördelningsgrund speglar resursförbrukningen på ett mer exakt sätt än Skatteverkets omsättningsbaserade fördelningsgrund och avslår i huvudsak bolagets överklagande.

Kontaktpersoner

Kammarrättsrådet Fredrik Fries, referent, e-post fredrik.fries@dom.se, tfn 08-561 692 46

F.d. kammarrättsrådet Marie Bjernelius Lundahl, e-post marie.bjernelius-lundahl@dom.se, tfn 08-561 690 39

Kammarrättsrådet Cecilia Bohlin, e-post cecilia.bohlin@dom.se, tfn 08-561 694 49

Kommunikatör Maria Erlandsson, e-post maria.u.erlandsson@dom.se, mobil 076-133 95 96