Patent- och marknadsdomstolen dömer en programledare för en krimpodd för brott mot upphovsrättslagen

Mål: B 7619-19
Patent- och marknadsdomstolen har idag dömt en programledare för en populär krimpodd till böter för brott mot upphovsrättslagen. Domstolen har bedömt att programledaren har varit grovt oaktsam när hon har producerat och publicerat ett poddavsnitt som gör intrång i upphovsrätten till boken Kakelugnsmordet.

Enligt åklagaren har de båda programledarna för krimpodden gjort intrång i upphovsrätten till det litterära verket Kakelugnsmordet genom att olovligen framställa ett digitalt exemplar av verket i bearbetat skick och därefter göra exemplaret tillgängligt för allmänheten genom att publicera det i en poddsändning. Åklagaren har också ansett att författaren till boken inte har namngetts i den omfattning och på det sätt som god sed kräver.

De båda programledarna har medgett att de har använt boken Kakelugnsmordet som underlag för ett poddavsnitt men menar att de har skapat ett nytt och självständigt verk som inte gör intrång i upphovsrätten till boken. De har vidare uppgett att den namnangivelse som görs i poddavsnittet är tillräcklig. Programledarna har dessutom invänt att de inte har agerat med uppsåt eller varit grovt oaktsamma.

Patent- och marknadsdomstolen har bedömt att programledarna genom att framställa poddavsnittet och sedan publicera det på en plattform för poddsändningar har gjort intrång i det upphovsrättsliga skyddet för boken Kakelugnsmordet. Domstolen har däremot ansett att den namnangivelse som har gjorts i poddavsnittet är godtagbar. När det gäller de båda programledarnas personliga ansvar för upphovsrättsintrånget har domstolen bedömt att den av dem som har skrivit underlaget till poddavsnittet har varit grovt oaktsam och ska dömas för brott. Straffet har bestämts till 70dagsböter. Domstolen har inte ansett att den andra programledaren har varit grovt oaktsam och hon har därför frikänts.

Rättens ordförande, rådmannen Daniel Severinsson, säger i en kommentar:

- Upphovsrätten skyddar böcker och andra verk i en viss konkret utformning men däremot inte fakta och idéer. Det är alltså inte förbjudet att använda en bok som beskriver en viss händelse som underlag för ett poddavsnitt som beskriver samma händelse. Men i det här fallet har poddavsnittet beskrivit händelseförloppet på ett sätt som mycket närgånget följer bokens struktur och i stora delar använder liknande beskrivningar, ord och utryck. Poddavsnittet gör därför intrång i det upphovsrättsliga skyddet för boken.

För mer information kontakta Daniel Severinsson, se kontaktuppgifter till höger.