logotyp

Domar: Verksamhetskrav gäller hela anbudsgivaren

En anbudsgivare kan inte kvalificera sig i en reserverad upphandling genom att hävda att en organisatorisk enhet är en skyddad verkstad eller en leverantör vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration. Det slår kammarrätten fast i nya domar som rör Arbetsförmedlingens upphandlingar av arbetsintegrerande övningsplatser.

Arbetsförmedlingen har i flera upphandlingar reserverat deltagande för leverantörer som utgör skyddade verkstäder eller vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration enligt 4 kap. 18 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Klagandena i målen, Piteå församling, Linde Bergslags församling, Stockholms Stadsmission, Ideella föreningen Skyddsvärnet med firma Skyddsvärnet, By-Folkärna pastorat och Stiftelsen Bräcke Diakoni har uteslutits ur upphandlingarna med motiveringen att de inte uppfyller verksamhetskravet. Enligt klagandena behöver dock inte en skyddad verkstad eller en sådan leverantör som avses vara en egen juridisk person utan kan vara en organisatorisk enhet inom en juridisk person. Motparten Arbetsförmedlingen delar inte den uppfattningen.

Kammarrätten har idag, i sex domar som rör de reserverade upphandlingarna, bedömt att verksamhetskravet ska bedömas mot hela anbudsgivarens verksamhet. Kammarrätten har även bedömt att Arbetsförmedlingens förfrågningsunderlag har varit tydligt.

Ordförande i målet var skiljaktig.

Fakta om reserverad upphandling:

Enligt 4 kap. 18 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling får en upphandlande myndighet för en upphandling reservera deltagandet för skyddade verkstäder eller för leverantörer vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller av personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden (verksamhetskravet). En förutsättning för att en leverantör ska få delta i en sådan upphandling är att minst 30 procent av dem som sysselsätts i den skyddade verkstaden, hos leverantören eller i programmet för skyddad anställning är personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden (andelskravet).

Bestämmelsen handlar om att en upphandlande myndighet kan ta sociala hänsyn genom att reservera offentliga kontrakt för så kallade skyddade verkstäder, leverantörer vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Paragrafen genomför artikel 20.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, LOU-direktivet, och saknar motsvarighet i 2007 års LOU.