Stockholms tingsrätts logotyp
 

Huvudförhandlingen i mål om grovt spioneri m.m. inleds

Mål: B 14349-21
Den 25 november inleds huvudförhandlingen som beräknas pågå till den 12 december.

Åtalet och handläggningen hittills

Riksenheten för säkerhetsmål väckte den 11 november åtal mot två personer för grovt spioneri och mot en av dessa personer även för obehörig befattning med hemlig uppgift.

Försvararna begärde därefter att tingsrätten skulle förelägga åklagaren att konkretisera gärningsbeskrivningen.

Rätten höll förberedelsesammanträde den 21 november varvid gärningsbeskrivningen och praktiska frågor rörande huvudförhandlingen diskuterades.

Åklagaren inkom den 23 november med en justering av gärningsbeskrivningen. Försvararna vidhöll sin begäran om föreläggande om konkretisering.

Tingsrätten har samma dag avslagit de tilltalades begäran om föreläggande om konkretisering av gärningsbeskrivningen och utfärdat stämning i målet.

- Tingsrätten gör bedömningen att gärningsbeskrivningen uppfyller de krav på precisering och konkretisering som följer av lag, Högsta domstolens rättspraxis och Europakonventionen. Stämning kan därför utfärdas och huvudförhandlingen inledas. (Chefsrådmannen Måns Wigén)

Huvudförhandlingen och offentlighet

Huvudförhandlingen inleds den 25 november kl. 09.00. En stor del av åklagarens skriftliga bevisning omfattas av sträng sekretess. De tilltalade och vittnena kommer att höras om omständigheter som till stor del omfattas av samma stränga sekretess. De flesta vittnena har också s.k. kvalificerad skyddsidentitet. Av dessa skäl bedöms huvudförhandlingen till stora delar ske bakom stängda dörrar.

De delar som enligt förhandlingsplanen preliminärt kommer att vara offentliga är följande:

- Fredag den 25 november kl. 09.00: Parternas yrkanden och inställningar samt den inledande delen av åklagarens sakframställning.

- Tisdag den 6 december kl. 13.30: Den inledande delen av ett av vittnesförhören.

- Onsdag den 7 december kl. 13.30: Ett av vittnesförhören.

- Fredag den 9 december kl. 14.30: Den inledande delen av genomgången av de tilltalades personliga omständigheter.

Platsbokning och ackreditering

För den del av huvudförhandlingen som är offentlig finns det ett mycket begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Dessa platser är i första hand avsedda för media som föranmält sig. Presslegitimation krävs. Föranmälan sker senast i dag den 24 november 2022 kl. 16.00 genom e-post eller telefon till tingsfiskalen Erik Thilén, se kontaktinformationen.

Eftersom det endast finns ett mycket begränsat antal åhörarplatser kommer det sannolikt inte att finnas platser för allmänheten. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser.

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll kommer att genomföras vid domstolens entré. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Bild- och ljudupptagning

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Kameror eller mobiltelefoner som medförs in i rättssalen ska vara avstängda och undanstoppade. Tingsrätten kommer att fatta beslut om att åhörare i salen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får dock inte användas för bildupptagning/fotografering.

Beställning av handlingar

Se tidigare pressmeddelande.