Offentlig försvarare

Här hittar du Domstolsverkets föreskrifter om ersättning till offentliga försvarare. Om taxorna inte är tillämpliga utgår ersättning enligt 21 kap. 10 § rättegångsbalken.

Tidsspillan

Taxa i förordnandemål

Brottmålstaxa för offentlig försvarare

Häktningsförhandling under helg

Polisförhör utanför ordinarie kontorstid

Tabeller och exempel

Utlägg

De vanligaste beloppen 2024

Ersättning för resa med bil

 

Villkors­avtalen (skattefri ersättning)

Lokalt reseavtal (skatte­pliktig ersättning)

Summa
Resa med egen bil 25 kronor +12 kronor = 37 kronor/mil (3,70 kronor/km)
Resa förmånsbil 12 kronor - = 12 kronor/mil (1,20 kronor/km)
Resa förmånsbil, eldriven 9,50 kronor - = 9,50 kronor/mil (0,95 kronor/km)

Endagsförrättning

(vid förrättning minst 10 km utanför det vanliga tjänstestället och bostaden)

 

Villkors­avtalen (skattefri ersättning)

Lokalt reseavtal (skatte­­pliktig ersättning)

Summa
– vid bortavaro längre än 6 timmar - 232 kronor = 232 kronor
– vid bortavaro längre än 10 timmar - 406 kronor = 406 kronor
– vid bortavaro längre än 12 timmar - 783 kronor = 783 kronor

Flerdygnsförrättning

(vid förrättning minst 50 km från den vanliga verksamhetsorten)

 

Villkors­avtalen (skattefri ersättning)

Lokalt reseavtal (skatte­pliktig ersättning)

Summa
– hel dag 290 kronor 493 kronor = 783 kronor/dag
– del av dag, avresa före klockan 12.00 eller hem­komst efter klockan 19.00 290 kronor 493 kronor = 783 kronor/dag
– del av dag, övriga fall 145 kronor 203 kronor = 348 kronor/dag

Måltidsavdrag

När du begär ersättning för skattefritt och skattepliktigt traktamente vid flerdygnsförrättning ska du också göra avdrag enligt tabellen nedan.

 

Villkors­avtalen (skattefri ersättning)

Lokalt reseavtal (skatte­pliktig ersättning)

Summa avdrag
Avdrag för frukost vid flerdygns­förrättning 58 kronor 58 kronor = 116 kronor
Måltids­avdraget halveras för avrese- och hemkomst­dagen då
halvt traktamente betalas
29 kronor 29 kronor = 58 kronor

 

Beräkning av tilltalads återbetalningsskyldighet

Den som åtalas och döms för brott ska som utgångspunkt ersätta staten för det som betalats i ersättning till försvararen. För tilltalade med begränsade ekonomiska resurser finns en särskild begränsningsregel i 31 kap. 1 § tredje stycket rättegångsbalken.

Begränsningsregeln förutsätter att den tilltalade enligt 6 § första stycket rättshjälpslagen skulle ha rätt till rättshjälp, dvs. att det ekonomiska underlaget inte överstiger 260 000 kr. Med ekonomiskt underlag avses årsinkomst med hänsyn tagen till underhållsskyldighet, förmögenhetsförhållanden och skuldsättning (38 § rättshjälpslagen). Den som har ett ekonomiskt underlag som överstiger 260 000 kr får alltså ingen nedsättning med stöd av just denna begränsningsregel. Angående den tilltalades skyldighet att till staten återbetala kostnader för målsägandebiträde, se 8 § lag (1988:609) om målsägandebiträde.

Observera att begränsningsregeln ändrades den 1 mars 2024. Tidigare var den tilltalade inte skyldig att betala mer än vad han eller hon skulle ha fått betala i rättshjälpsavgift. Genom ändringen gäller numera att den tilltalade, med vissa undantag som anges i bestämmelsen, inte är skyldig att betala mer av kostnaden för försvararen än ett belopp som är dubbelt så stort som han eller hon skulle ha fått betala i rättshjälpsavgift.

Tabellen är till hjälp vid beslut om en tilltalads återbetalningsskyldighet till staten och utgår från bestämmelserna i 31 kap. 1 § tredje stycket rättegångsbalken samt 23 § rättshjälpslagen (1996:1619). Observera att tabellen återger de procentsatser och belopp som anges i rättshjälpslagen. En tilltalads återbetalningsskyldighet kan alltså bli dubbelt så stor.

Ekonomiskt underlag

Procent av kostnaderna

Minst

Upp till 50 000 kr 2 %  
50 001–100 000 kr 5 % 500 kr
100 001–120 000 kr 10 % 1 000 kr
120 001–150 000 kr 20 % 1 500 kr
150 001–200 000 kr 30 % 2 000 kr
Överstiger 200 000 kr 40 % 5 000 kr

 

Exempel på tillämpning vid beslut om ersättning till offentlig försvarare

I exemplen nedan förutsätts att biträdet är godkänt för F-skatt.

1. Tillämpning av helgtaxa och timkostnadsnorm

En advokat förordnas som offentlig försvarare på en vardag. Under fredagen uppkommer frågan om att hålla en helgförhandling på lördagen. Förhandlingen genomförs och den anhållne häktas. I veckan därefter försätts den häktade på fri fot och målet mot honom avskrivs. Den offentlige försvararen har lagt ned två timmars arbete under fredagen och två timmars arbete – inklusive häktningsförhandlingen – under lördagen och slutligen en timmes arbete under måndagen då den häktade försattes på fri fot.

I detta fall ska försvararen ersättas per timme, dvs. med 3 065 kr/timme för de två arbetade lördagstimmarna och med 1 531 kr/timme för de övriga timmarna, sammanlagt 10 723 kr (2 x 3 065 + 3 x 1 531).

2. Tillämpning av helgtaxa och brottmålstaxa (ersättningsnivå 1, grundersättning) 

En advokat förordnas som offentlig försvarare på en vardag eller en helgdag. Helgförhandling äger rum och försvararen arbetar under helgen i två timmar inklusive tiden för häktningsförhandlingen. Samme försvarare biträder den misstänkte under hela målets handläggning. Huvudförhandling hålls på en vardag och pågår i 50 minuter.

Försvararen ska ersättas per timme, dvs. med 3 065 kr/timme för de två timmarnas arbete under helgen och enligt tabellen i brottmålstaxan med 3 812 kr. Total ersättning blir 9 942 kr (2 x 3 065 + 3 812).

3. Tillämpning av helgtaxa och brottmålstaxa (ersättningsnivå 2, häktningsförhandling m.m.)

En advokat förordnas som offentlig försvarare under en vardag eller en helgdag. Häktningsförhandling äger rum under helgen och försvararen arbetar två timmar med anledning av förhandlingen. Ytterligare en häktningsförhandling äger rum i målet, denna gång en helgfri dag. Sammanlagd förhandlingstid är 50 minuter. Samme försvarare har biträtt den misstänkte under hela målet.

I detta fall ska försvararen ersättas per timme, dvs. med 3 065 kr/timme för arbetet med anledning av häktningsförhandlingen under helgen och dessutom enligt tabellen i brottmålstaxan – om förutsättningar i övrigt finns – med 5 108 kr enligt nivå 2 (häktningsförhandling m.m.). Total ersättning blir 11 238 kr (2 x 3 065 + 5 108).

4. Brottmålstaxa, alternativt skäl att frångå taxa på grund av helgarbete

En advokat förordnas som offentlig försvarare under en helg. Försvararen utför även visst arbete under helgen. Häktningsförhandlingen hålls emellertid en vardag. Under målets hela handläggning – inklusive huvudförhandlingen – biträds den tilltalade av samme försvarare. I detta fall ska ersättningen – om förutsättningar i övrigt finns – i första hand bestämmas enligt brottmålstaxan.

Det torde emellertid ganska ofta bli fråga om att frångå taxan med tillämpning av 8 § andra stycket i brottmålstaxan för offentlig försvarare (DVFS 2023:12). Föreligger sådana förutsättningar tillämpas istället huvudregeln om ersättning för arbete enligt timkostnadsnorm.

5. Garantiersättning utgår inte vid faktiskt arbete till följd av advokatberedskap 

Den offentlige försvarare som har biträtt vid en häktningsförhandling under helg biträder inte den tilltalade vid huvudförhandlingen i målet. I ett sådant fall ska den försvarare som biträtt vid helgförhandlingen ersättas med 3 065 kr/timme för varje arbetad timme under helgen. Av 1 a § DVFS 2023:13 respektive 2 § DVFS 2023:15 framgår att försvararen i detta fall inte är berättigad till garantiersättning.

Detsamma gäller om den första offentliga försvararen, som i och för sig haft helgberedskap, biträtt vid polisförhör under helg (jämför 2 § DVFS 2023:14 och 2 § DVFS 2023:15). 

Försvararen som biträtt vid huvudförhandlingen ska – om förutsättningar i övrigt finns – ersättas enligt brottmålstaxan för offentlig försvarare.

6. Arbete under helg, men varken helgtaxa, garantiersättning eller brottmålstaxa

En advokat förordnas som offentlig försvarare under en helg och utför också visst arbete under helgen. Försvararen biträder inte vid en helgförhandling och inte heller vid huvudförhandlingen. I detta fall är varken den ”vanliga” brottmålstaxan eller ”helgtaxan” tillämplig. Däremot kan DVFS 2023:14 bli tillämplig om försvararens helgarbete avser närvaro under polisförhör.

I annat fall ska ersättning för arbete enligt 21 kap. 10 § rättegångsbalken bestämmas med utgångspunkt i den tidsåtgång som är rimlig och med hänsyn till uppdragets art och omfattning och med tillämpning av den timkostnadsnorm regeringen fastställer. Avvikelse får ske på sätt som anges i paragrafen. 

7. Taxan frångås då avsevärt mer arbete än normalt lagts ned

Ersättningen till den offentliga försvararen i ett mål med en förhandlingstid om 1 timme och 10 minuter ska som utgångspunkt bestämmas i enlighet med brottmålstaxan till 4 315 kr.

Försvararen har emellertid yrkat ersättning för arbete enligt timkostnadsnormen med 6 890 kr, motsvarande 4,5 timmars arbete. Därutöver har hon yrkat ersättning för tidsspillan 2 timmar samt för vissa utlägg. Hon har i arbetsredogörelsen noga redogjort för de arbetsmoment som nedlagts och i övrigt motiverat ersättningsanspråkets skälighet.

Rätten finner inte anledning att ifrågasätta den faktiska tidsåtgången. Det har inte heller framkommit något som föranleder att de vidtagna åtgärderna skulle bedömas som överflödiga eller överarbetade. Eftersom den begärda och skäligt bedömda ersättningen för arbete överstiger det angivna gränsvärdet (6 456 kr) i taxebilagan - och målet därför krävt avsevärt mer arbete än normalt - får brottmålstaxan frångås i enlighet med 8 § första stycket.

Ersättningen för arbete beräknas istället enligt timkostnadsnormen till det av försvararen yrkade beloppet. Försvararen får därutöver ersättning för all skälig tidsspillan samt för sina utlägg.

Om rätten finner att skälig ersättning för arbete i målet istället är 5 359 kr (motsvarande 3,5 timmars arbete) - dvs. ett belopp som understiger gränsvärdet i taxebilagan - har målet inte krävt avsevärt mer arbete än normalt och taxan får då inte frångås. Försvarararen får såldes ersättning enligt brottmålstaxan med 4 315 kr. Därutöver får hon ersättning för utlägg och för tidsspillan som överstiger den timme som ingår i taxebeloppet.   

8. Taxa i förordnandemål tillämpas

En advokat förordnas som offentlig försvarare. Det hålls två förhör på dagtid vardag (effektiv förhörstid 23 minuter respektive 45 minuter) under förundersökningen. Under det sista förhöret hålls även en paus på 10 minuter som läggs till den sammanlagda förhörstiden. Tidsspillan vid de båda förhören uppgår till 45 minuter.

Förundersökningen läggs sedan ned. Förundersökande myndighet underrättar domstolen enligt regleringen i förundersökningskungörelsen. Försvararen får tillfälle att lämna ersättningsanspråk.

Ersättningen till den offentliga försvararen bestäms enligt taxetabellen till 4 807 kr (exklusive moms) eftersom den sammanlagda förhörstiden summeras till 1 timma och 18 minuter och tidsspillan understiger en timma. 

9. Taxa i förordnandemål frångås i två fall och är inte tillämplig i ett tredje 

a) En advokat förordnas som offentlig försvarare. Det hålls ett förhör på vardag dagtid om 30 minuter (ingen paus). Tidsspillan uppgår till 30 minuter.

Förundersökningen läggs sedan ned. Förundersökande myndighet underrättar domstolen enligt regleringen i förundersökningskungörelsen. Försvararen får tillfälle att lämna ersättningsanspråk.

Som utgångspunkt ska ersättningen bestämmas enligt taxan till 3 303 kr (exklusive moms). I kostnadsräkningen begär dock försvaren ersättning för arbete enligt timkostnadsnormen med 5 359 kr (exklusive moms) och för tidsspillan 30 minuter med 700 kr (exklusive moms). Enligt arbetsredogörelsen uppgår den faktiskt arbetade tiden till 3 timmar och 30 minuter, inräknat förhörstiden. 

Rätten finner inte skäl att ifrågasätta den arbetade tiden och av motiveringen som försvaren lämnat framstår den arbetade tiden som skälig. Rätten konstaterar att den begärda ersättningen överskrider gränsvärdet (för den aktuella förhörstiden) om 4 963 kr som anges i taxans bilaga. Slutsatsen är att målet krävt avsevärt mer arbete än normalt och taxan får därför frångås (timkostnadsnormen tillämpas) och ersättning för tidsspillan bestäms i sin helhet enligt föreskrifterna om tidsspillan. Försvaren tillerkänns 6 059 kr (5 359 + 700) exklusive moms för arbete och tidsspillan.

(jfr 10 § första stycket och 12 § DVFS 2023:11)

Anmärkning 1: För det fall biträdet inte visat att den begärda ersättningen är skälig bestäms ersättningen enligt taxan. Observera att särskild ersättning för tidsspillan då inte utgår (jfr 8 § DVFS 2023:11).

Anmärkning 2: För det fall biträdet begär en ersättning som visserligen överskrider taxebeloppet, men inte gränsvärdet kan målet inte anses ha krävt avsevärt mer arbete än normalt och ersättningen bestäms då enligt det lägre taxebeloppet.

b) Förhörstiden uppgår som i tidigare exempel till 30 minuter men av arbetsredogörelsen framgår att arbete, utöver närvaro vid förhör, uppgår till 2 timmar och har varit nödvändigt att utföras på en vardag kl. 19.00. Tidsspillan uppgår till 30 minuter.

Rätten finner inte skäl att ifrågasätta att åtgärden som utförts utanför normal kontorstid varit nödvändig varför ersättningen för arbete i sin helhet bestäms enligt timkostnadsnormen till 3 828 kr (exlusive moms) och ersättningen för tidsspillan till 700 kr (exklusive moms) enligt föreskriften om tidsspillan. Observera att den särskilda taxan som gäller vid polisförhör utanför ordinarie kontorstid inte är tillämplig då kvällsarbetet inte avsåg förhör.

(jfr 10 § andra stycket och 12 § DVFS 2023:11)

c) Samma förutsättningar som exempel b men förhöret avslutas kl. 18:15. Taxan är då inte tillämplig och ersättning för arbete bestäms enligt timkostnadsnormen och tidsspillan ersätts enligt föreskriften om tidsspillan.

(jfr 4 § andra stycket DVFS 2023:11)

 

Uppdaterad
2024-03-01