Timkostnadsnormen och taxorna

Här hittar du information om timkostnadsnormen och hur den förhåller sig till Domstolsverkets föreskrifter om ersättning.

Rättsliga biträden har enligt lag rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt. Ersättningen för arbete ska bestämmas med utgångspunkt i den tidsåtgång som är rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning och med tillämpning av en av regeringen meddelad timkostnadsnorm.

I vissa fall ska istället en särskild taxa tillämpas när ersättningen bestäms. Domstolsverket fastställer årligen dessa taxor och de flesta grundar sig på den timkostnadsnorm som beslutats av regeringen.

Översikt ersättningssystemet

När domstolen bestämmer ersättning blir olika bestämmelser tillämpliga beroende på vilken rättslig aktör som begärt ersättning. Här hittar du en översikt över ersättningssystemet.

Rättshjälpsbiträde

 1. Timkostnadsnormen

  Tillämpas, men timersättningen får avvika från timkostnadsnormen i vissa fall (se 27 § rättshjälpslagen [1996:1619]).

  Timkostnadsnormen

  • 1 442 kr (med F-skatt)
  • 1 097 kr (utan F-skatt)
 2. Särskild taxa

  Finns inte.

 3. Tidsspillan

  Utgår enligt DVFS 2021:8.

  Tidsspillan

 4. Utlägg

  Regleras inte i någon föreskrift. Ersättning för utlägg bestäms enligt 27 § rättshjälpslagen (1996:1619).

Offentlig försvarare

 1. Timkostnadsnormen

  Tillämpas om ersättning inte ska utgå enligt särskild taxa. Timersättningen får avvika från timkostnadsnormen i vissa fall (se 21 kap. 10 § andra stycket rättegångsbalken).

  Timkostnadsnormen

  • 1 442 kr (med F-skatt)
  • 1 097 kr (utan F-skatt)
 2. Utlägg

  Utgår enligt DVFS 2021:9, 2021:10 och 2021:11. Om ingen taxa är tillämplig bestäms ersättning för utlägg enligt 21 kap. 10 § rättegångsbalken.

  Utlägg

  De vanligaste beloppen 2022

  Villkors-avtalen

  (skattefri ersättning)

  Lokalt reseavtal

  (skattepliktig ersättning)

  Summa
  Resa med egen bil 18:50 kr + 12 kr = 30:50 kr/mil

  Endagsförrättning

  (vid förrättning minst 10 km utanför det vanliga tjänstestället och bostaden)

       
  – vid bortavaro längre än 6 timmar    192 kr  = 192 kr
  – vid bortavaro längre än 10 timmar    336 kr  = 336 kr
  - vid bortavaro längre än 12 timmar   648 kr  = 648 kr

  Flerdygnsförrättning

  (minst 50 km från den vanliga verksamhetsorten)

       
  – hel dag  240 kr  + 408 kr  = 648 kr/dag
  – del av dag:      
  1. avresa före kl. 12.00 eller
  hemkomst efter kl. 19.00 
  240 kr  + 408 kr  = 648 kr/dag
  2. övriga fall  120 kr  + 168 kr  = 288 kr/dag

  Måltidsavdrag

       
  för frukost vid flerdygnsförrättning  - 48 kr  - 48 kr  = - 96 kr
  Måltidsavdraget halveras för avrese- och hemkomstdagen då
  halvt traktamente betalas 
  - 24 kr  - 24 kr  = - 48 kr

Målsägandebiträde

 1. Timkostnadsnormen

  Tillämpas om ersättning inte ska utgå enligt särskild taxa. Timersättningen får avvika från timkostnadsnormen i vissa fall (se 5 § lag [1988:609] om målsägandebiträde med hänvisning till 27 § rättshjälpslagen [1996:1619]).

  Timkostnadsnormen

  • 1 442 kr (med F-skatt)
  • 1 097 kr (utan F-skatt)
 2. Utlägg

  Utgår enligt DVFS 2021:13. Om ingen taxa är tillämplig bestäms ersättning för utlägg enligt 5 § lag (1988:609) om målsägandebiträde med hänvisning till 27 § rättshjälpslagen (1996:1619).

  Utlägg

  De vanligaste beloppen 2022

  Villkors-avtalen

  (skattefri ersättning)

  Lokalt reseavtal

  (skattepliktig ersättning)

  Summa
  Resa med egen bil 18:50 kr + 12 kr = 30:50 kr/mil

  Endagsförrättning

  (vid förrättning minst 10 km utanför det vanliga tjänstestället och bostaden)

       
  – vid bortavaro längre än 6 timmar    192 kr  = 192 kr
  – vid bortavaro längre än 10 timmar    336 kr  = 336 kr
  - vid bortavaro längre än 12 timmar   648 kr  = 648 kr

  Flerdygnsförrättning

  (minst 50 km från den vanliga verksamhetsorten)

       
  – hel dag  240 kr  + 408 kr  = 648 kr/dag
  – del av dag:      
  1. avresa före kl. 12.00 eller
  hemkomst efter kl. 19.00 
  240 kr  + 408 kr  = 648 kr/dag
  2. övriga fall  120 kr  + 168 kr  = 288 kr/dag

  Måltidsavdrag

       
  för frukost vid flerdygnsförrättning  - 48 kr  - 48 kr  = - 96 kr
  Måltidsavdraget halveras för avrese- och hemkomstdagen då
  halvt traktamente betalas 
  - 24 kr  - 24 kr  = - 48 kr

Särskild företrädare för barn

 1. Timkostnadsnormen

  Tillämpas, men timersättningen får avvika från timkostnadsnormen i vissa fall (se 11 § lag [1999:997] om särskild företrädare för barn med hänvisning till bl.a. 27 § rättshjälpslagen [1996:1619]).

  Timkostnadsnormen

  • 1 442 kr (med F-skatt)
  • 1 097 kr (utan F-skatt)
 2. Särskild taxa

  Finns inte.

 3. Tidsspillan

  Utgår enligt DVFS 2021:8.

  Tidsspillan

 4. Utlägg

  Regleras inte i någon föreskrift. Ersättning för utlägg bestäms enligt 11 § lag (1999:997) om särskild företrädare för barn med hänvisning till bl.a. 27 § rättshjälpslagen (1996:1619).

Offentligt biträde

 1. Timkostnadsnormen

  Tillämpas, men timersättningen får avvika från timkostnadsnormen i vissa fall (se 5 § lag [1996:1620] om offentligt biträde med hänvisning till bl.a. 27 § rättshjälpslagen [1996:1619]).

  Timkostnadsnormen

  • 1 442 kr (med F-skatt)
  • 1 097 kr (utan F-skatt)
 2. Särskild taxa

  Finns inte.

 3. Tidsspillan

  Utgår enligt DVFS 2021:8.

  Tidsspillan

 4. Utlägg

  Regleras inte i någon föreskrift. Ersättning för utlägg bestäms enligt 5 § lag (1996:1620) om offentligt biträde med hänvisning bl.a. till 27 § rättshjälpslagen (1996:1619).

Tolk

 1. Timkostnadsnorm

  Inte tillämplig. Särskild taxa gäller enligt 5 kap. 8 § rättegångsbalken eller 52 § förvaltningsprocesslagen (1971:291). 

 2. Särskild taxa

  Särskild taxa finns, se DVFS 2021:7. Taxan reglerar ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg.

  Särskild taxa

 3. Utlägg

  Utgår enligt DVFS 2021:7. Om ingen taxa är tillämplig bestäms ersättning för utlägg enligt 5 kap. 8 § RB eller 52 § förvaltningsprocesslagen (1971:291).

  Utlägg

  De vanligaste beloppen 2022

  Villkors-avtalen

  (skattefri ersättning)

  Lokalt reseavtal

  (skattepliktig ersättning)

  Summa
  Resa med egen bil 18:50 kr + 12 kr = 30:50 kr/mil

  Endagsförrättning

  (vid förrättning minst 10 km utanför det vanliga tjänstestället och bostaden)

       
  – vid bortavaro längre än 6 timmar    192 kr  = 192 kr
  – vid bortavaro längre än 10 timmar    336 kr  = 336 kr
  - vid bortavaro längre än 12 timmar   648 kr  = 648 kr

  Flerdygnsförrättning

  (minst 50 km från den vanliga verksamhetsorten)

       
  – hel dag  240 kr  + 408 kr  = 648 kr/dag
  – del av dag:      
  1. avresa före kl. 12.00 eller
  hemkomst efter kl. 19.00 
  240 kr  + 408 kr  = 648 kr/dag
  2. övriga fall  120 kr  + 168 kr  = 288 kr/dag

  Måltidsavdrag

       
  för frukost vid flerdygnsförrättning  - 48 kr  - 48 kr  = - 96 kr
  Måltidsavdraget halveras för avrese- och hemkomstdagen då
  halvt traktamente betalas 
  - 24 kr  - 24 kr  = - 48 kr

Konkursförvaltare

 1. Timkostnadsnorm

  Inte tillämplig.

 2. Särskild taxa

  Särskild taxa finns när konkursen avskrivs enligt 10 kap. 1 § konkurslagen (1987:672), se DVFS 2021:14. Taxan reglerar ersättning för arbete och tidsspillan.

  Särskild taxa

 3. Utlägg

  Regleras inte i någon föreskrift. Ersättning för utlägg bestäms enligt 14 kap. 4 § konkurslagen (1987:672).

Mer om timkostnadsnormen

Senaste årens timkostnadsnormer

 

År

Med F-skatt*

Utan F-skatt*

2022 1 442 kr 1 097 kr
2021 1 425 kr 1 084 kr
2020 1 404 kr 1 068 kr
2019 1 380 kr 1 050 kr

*Beloppen är angivna exklusive mervärdesskatt

Hur fastställs timkostnadsnormen?

Enligt 27 § rättshjälpslagen (1996:1619) och 21 kap. 10 § rättegångsbalken meddelar regeringen föreskrifter om timkostnadsnormen. Timkostnadsnormerna fastställs av regeringen i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet.

Domstolsverket ska före utgången av september varje år ge in underlag till regeringen för beräkning av nästkommande års timkostnadsnorm.

Regeringen har beslutat att timkostnadsnormen ska räknas upp enligt den modell som beskrivs i promemorian Förenklad modell för beräkning av timkostnadsnorm (Ju2017/06941/DOM).

Underlaget för timkostnadsnormen ska grundas på ett index för tjänster inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik som publiceras av Statistiska centralbyrån. Underlaget för nästkommande år ska grundas på utvecklingen mellan de två senaste helårsutfallen för detta index.

Regeringen fastställer varje år en timkostnadsnorm för den som är godkänd för F-skatt och en timkostnadsnorm för den som inte är godkänd för F-skatt.

 

Rättsliga biträden utan F-skatt

Beloppen i taxorna är grundade på timkostnadsnormen för den som är godkänd för F-skatt.

Är biträdet inte godkänd för F-skatt ska därför ersättningsbeloppet multipliceras med det omräkningstal som taxorna och föreskrifterna anger.

När Domstolsverket verkställer utbetalning av ersättning till biträdet redovisar Domstolsverket även socialavgifter till Skatteverket.

Uppdaterad
2022-01-01