Offentlig försvarare

Här hittar du Domstolsverkets föreskrifter om ersättning till offentliga försvarare. Om taxorna inte är tillämpliga utgår ersättning enligt 21 kap. 10 § rättegångsbalken.

Brottmålstaxa för offentlig försvarare

Häktningsförhandling under helg

Polisförhör utanför ordinarie kontorstid

Tidsspillan

Tabeller och exempel

 

De vanligaste beloppen 2021

Villkors-avtalen Lokalt reseavtal Summa
Resa med egen bil 18:50 kr + 12 kr = 30:50 kr/mil

Endagsförrättning

(vid förrättning minst 10 km utanför det vanliga tjänstestället och bostaden)

     
– vid bortavaro längre än 6 timmar    192 kr  = 192 kr
– vid bortavaro längre än 10 timmar    336 kr  = 336 kr
- vid bortavaro längre än 12 timmar   648 kr  = 648 kr

Flerdygnsförrättning

(minst 50 km från den vanliga verksamhetsorten)

     
– hel dag  240 kr  + 408 kr  = 648 kr/dag
– del av dag:      
1. avresa före kl. 12.00 eller
hemkomst efter kl. 19.00 
240 kr  + 408 kr  = 648 kr/dag
2. övriga fall  120 kr  + 168 kr  = 288 kr/dag

Måltidsavdrag

     
för frukost vid flerdygnsförrättning  - 48 kr  - 48 kr  = - 96 kr
Måltidsavdraget halveras för avrese- och hemkomstdagen då
halvt traktamente betalas 
- 24 kr  - 24 kr  = - 48 kr

 

Ekonomiskt underlag

Procent av kostnaderna

Minst

Upp till 50 000 kr 2 %  
50 001–100 000 kr 5 % 500 kr
100 001–120 000 kr 10 % 1 000 kr
120 001–150 000 kr 20 % 1 500 kr
150 001–200 000 kr 30 % 2 000 kr
Överstiger 200 000 kr 40 % 5 000 kr

 

  1. En advokat förordnas som offentlig försvarare på en vardag. Under fredagen uppkommer frågan om att hålla en helgförhandling på lördagen. Förhandlingen genomförs och den anhållne häktas. I veckan därefter försätts den häktade på fri fot och målet mot honom avskrivs. Den offentlige försvararen har lagt ned två timmars arbete under fredagen och två timmars arbete – inklusive häktningsförhandlingen – under lördagen och slutligen en timmes arbete under måndagen då den häktade försattes på fri fot. I detta fall ska försvararen ersättas per timme, dvs. med 2 855 kr/timme för de två arbetade lördagstimmarna och med 1 425 kr/ timme för de övriga timmarna, sammanlagt 9 985 kr (2 x 2 855 + 3 x 1 425).
  2. En advokat förordnas som offentlig försvarare på en vardag eller en helgdag. Helgförhandling äger rum och försvararen arbetar under helgen i två timmar inklusive tiden för häktningsförhandlingen. Samme försvarare biträder den misstänkte under hela målets handläggning. Huvudförhandlingstid är 50 minuter. Försvararen ska ersättas per timme, dvs. med 2 855 kr/timme för de två timmarnas arbete under helgen och enligt tabellen i brottmålstaxan med 3 545 kr. Total ersättning blir 9 255 kr (2 x 2 855 + 3 545).
  3. En advokat förordnas som offentlig försvarare under en vardag eller en helgdag. Helgförhandling äger rum och försvararen arbetar två timmar under helgen med anledning av förhandlingen. Ytterligare en häktningsförhandling äger rum i målet, denna gång en helgfri dag. Sammanlagd förhandlingstid är 50 minuter. Samme försvarare har biträtt den misstänkte under hela målet. I detta fall ska försvararen ersättas per timme, dvs. med 2 855 kr/timme för arbetet med anledning av helgförhandlingen och dessutom enligt tabellen i brottmålstaxan – om förutsättningar i övrigt finns – med 4 750 kr enligt nivå 2 (häktningsförhandling m.m.). Total ersättning blir 10 460 kr (2 x 2 855 + 4 750).
  4. En advokat förordnas som offentlig försvarare under en helg. Försvararen utför även visst arbete under helgen. Häktningsförhandlingen hålls emellertid en vardag. Under målets hela handläggning – inklusive huvudförhandlingen – biträds den tilltalade av samme försvarare. I detta fall ska ersättningen – om förutsättningar i övrigt finns – i första hand bestämmas enligt brottmålstaxan. Avvikelse från taxebeloppet torde emellertid komma i fråga ganska ofta med tillämpning av 6 § i brottmålstaxan.
  5. Den offentlige försvarare som har biträtt vid en helgförhandling biträder inte den tilltalade vid huvudförhandlingen i målet. I ett sådant fall ska den försvarare som biträtt vid helgförhandlingen ersättas med 2 855 kr/timme för varje arbetad timme under helgen. Försvararen är i detta fall inte berättigad till garantiersättning enligt DVFS 2020:26 (se 2 §). Försvararen som biträtt vid huvudförhandlingen ska – om förutsättningar i övrigt finns – ersättas enligt brottmålstaxan.
  6. En advokat förordnas som offentlig försvarare under en helg och utför också visst arbete under helgen. Försvararen biträder inte vid en helgförhandling och inte heller vid huvudförhandlingen. I detta fall är varken den ”vanliga” brottmålstaxan eller ”helgtaxan” tillämplig. Däremot kan DVFS 2020:25 bli tillämplig. I annat fall ska ersättning för arbete enligt 21 kap. 10 § rättegångsbalken bestämmas med utgångspunkt i den tidsåtgång som är rimlig och med hänsyn till uppdragets art och omfattning och med tillämpning av den timkostnadsnorm regeringen fastställer (1 425 kr). Avvikelse får ske på sätt som anges i paragrafen. (Se till exempel prop. 1994/95:150, bilaga 3).
Uppdaterad
2020-12-01