Rättshjälp och underrättelser till Justitiekanslern

Här hittar du föreskrifter som gäller vid tillämpning av rättshjälpslagen och rättshjälpsförordningen. Dessutom finns bestämmelser om domstolars och andra myndigheters skyldighet att underrätta Justitiekanslern om vissa beslut.

Tabeller och exempel

Ekonomiskt underlag

Procent av kostnaderna

Minst

Upp till 50 000 kr 2 %  
50 001–100 000 kr 5 % 500 kr
100 001–120 000 kr 10 % 1 000 kr
120 001–150 000 kr 20 % 1 500 kr
150 001–200 000 kr 30 % 2 000 kr
Överstiger 200 000 kr 40 % 5 000 kr

 

Önskemål om att inträda som part

Justitiekanslern har anmält att Justitiekanslern önskar inträda som part i överrätt om rätten har kommit fram till att det finns anledning att ändra ett beslut som

  1. omfattas av uppgiftsskyldigheten enligt 24 § DVFS 2020:15, eller 
  2. som skulle ha omfattats av denna uppgiftsskyldighet om underinstansen meddelat ett för klaganden mer fördelaktigt beslut än det som överprövas, det vill säga om klaganden hade fått bifall till sitt yrkande i underinstansen.

Exempel

Ett exempel på en situation som omfattas av andra punkten är att en offentlig försvarare har begärt ersättning med 170 000 kr i tingsrätten, men endast tillerkänts 140 000 kr. Beslutet omfattas därmed inte av underrättelseskyldigheten. Försvararen överklagar tingsrättens beslut och yrkar fullt bifall till sitt anspråk.

Underrättelseskyldigheten vid distansförordnaden

Gällande underrättelseskyldigheten vid distansförordnanden enligt 24 § 3 p DVFS 2020:15 kan ett avstånd på 5–10 mil i tätbebyggda områden och 20 mil i mindre tätbebyggda tjäna som ett riktmärke för vad som kan anses utgöra verksamhet långt ifrån den ort där domstolen är belägen eller den rättsliga angelägenheten huvudsakligen hanteras. Ett förordnande av ett rättsligt biträde inom den egna domkretsen bör dock aldrig föranleda underrättelseskyldighet (se prop. 2004/05:41 s. 23 och prop. 2008/09:232 s. 31 och 34).

Blankett för underrättelse

Information för rättshjälpsbiträde

Här finns ytterligare information och blanketter för dig som är rättshjälpsbiträde.

Uppdaterad
2020-12-01