Sveriges Domstolars uppdrag och roll

Sveriges Domstolar är samlingsnamnet för nära 80 självständiga domstolar, myndigheter och nämnder som finns i landet. Domstolarna är grunden i rättsväsendet och en grundpelare i det demokratiska samhället. I Sverige har alla möjlighet att få sitt ärende prövat i en opartisk domstol – det är en grundläggande rättighet.

Självständiga domstolar

Domstolarnas uppgift är tydlig: Att pröva mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt.

Domstolarna är grunden i det svenska rättssamhället. Enligt grundlag är domstolarna självständiga och oberoende. Varken riksdag, regering eller någon annan myndighet, till exempel Domstolsverket, får bestämma hur en domstol ska döma i ett enskilt fall. 

7 000 medarbetare i hela landet

I Sveriges Domstolar arbetar omkring 7 000 medarbetare i 80 olika självständiga domstolar, myndigheter och nämnder. Vår verksamhet finns över hela landet. Hos oss arbetar många olika yrkeskategorier och människor med olika typer av arbetsuppgifter. Från domare och jurister till handläggare, administrativ personal och sakkunniga inom olika områden. Det alla har gemensamt är att vi arbetar för demokratin och för att alla som bor i Sverige ska ha ett rättssamhälle som går att lita på.

Domstolarna skriver inte lagarna

Sveriges Domstolar bestämmer inte hur lagarna i Sverige ska se ut – det är riksdagen som beslutar om nya lagar. Domstolarnas roll är att döma efter de lagar som finns. Justitiedepartementet är det departement som har huvudansvaret för våra grundlagar och stor del av våra andra lagar.

Domstolarna ger allmän hjälp – men är opartiska

Du kan få allmän hjälp av en domstol, till exempel om hur du fyller i en ansökan om stämning i samband med en tvist eller om du vill veta hur en rättegång går till. Du kan även kontakta en domstol och begära att få ta del av en dom.
 
Domstolarna ger däremot inte juridisk rådgivning. Hela domstolens verksamhet bygger på objektivitet och opartiskhet, därför kan du inte få svar på hur en lag kan tolkas i ett enskilt fall innan domstolen faktiskt har prövat det. Den typen av frågor kan en advokatbyrå hjälpa till med.

Rättssäkerhet

Rättssäkerhetens syfte är att alla i Sverige ska vara skyddade från övergrepp av andra invånare, myndighetspersoner och från samhället.

Det innebär att alla har ett skydd mot godtyckliga ingrepp, till exempel att du inte döms utan tillräcklig bevisning. Det innebär också att du inte döms utan tydligt lagstöd och att alla medborgare oavsett samhällsställning eller ursprung bedöms på ett liknande sätt. Rättssäkerhet är en central del av en demokrati.

Rättsväsendet

Med rättsväsendet menas vanligtvis de myndigheter som ansvarar för rättssäkerhet och rättstrygghet. Domstolarna är grunden inom rättsväsendet. Till rättsväsendet räknas också de brottsförebyggande och utredande myndigheterna, det vill säga:

 • Brottsoffermyndigheten
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Kriminalvården
 • Polismyndigheten
 • Säkerhetspolisen
 • Åklagarmyndigheten

Även andra myndigheter kan ha uppgifter som ligger inom rättsväsendet eller har koppling till det. Exempelvis Rättsmedicinalverket och Kronofogdemyndigheten.

Myndigheternas uppgift är att förebygga och bekämpa brottslig verksamhet, utreda brott, verkställa straff och ge stöd till brottsoffer.

Domstolar, myndigheter och nämnder i Sveriges Domstolar

Allmänna domstolarna är indelade i tre instanser:

 • Tingsrätt
 • Hovrätt
 • Högsta domstolen.
 • Patent- och marknadsdomstolarna och mark- och miljödomstolarna tillhör också allmänna domstolarna.

Förvaltningsdomstolarna är indelade i tre instanser:

 • Förvaltningsrätt
 • Kammarrätt
 • Högsta Förvaltningsdomstolen
 • Migrationsdomstolarna tillhör också förvaltningsdomstolarna.

Myndigheter och nämnder

Hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten och Domstolsverket är precis som de olika domstolarna helt självständiga.

 • Hyres- och arrendenämnderna 
 • Rättshjälpsmyndigheten
 • Domstolsverket

Nämnder med nära anknytning till Sveriges Domstolar

Det finns några nämnder som inte räknas in i samlingsnamnet Sveriges Domstolar, men som har nära anknytning:

 • Domarnämnden
 • Notarienämnden
 • Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag
Uppdaterad
2020-01-03