Remissvar

Myndigheterna inom Sveriges Domstolar svarar på remisser från främst regeringen som gäller förslag till ny eller ändrad lagstiftning. Även andra myndigheter kan begära remissyttranden över förslag till nya eller ändrade föreskrifter och allmänna råd.

Remissförfarandet är ett viktigt inslag i den demokratiska beslutsprocessen och även ett verktyg för att se till att den lagstiftning som införs håller en hög nivå.

På regeringens webbplats publiceras svar från de myndigheter inom Sveriges Domstolar som har ombetts att svara på en remiss från regeringen.

Myndigheter som publicerar remissvar på domstol.se

Mer information
Uppdaterad
2020-03-16