Ordförklaringar till statistiken

Avlägsnandemål

Mål där det är fråga om avvisning eller utvisning av utländsk medborgare.

Bristande delgivning

En aktör, vars närvaro åklagaren eller försvaret finner nödvändig i målet, är inte delgiven till förhandlingen. Normalt är det den tilltalade (åtalade) som inte är delgiven.

Brott mot person

I målgruppen ’brott mot person’ registreras brott rörande kapitel 3-7 i brottbalken. Bland annat brott mot liv och hälsa – bland annat mord, dråp och misshandel – samt sexualbrott och ärekränkning.

Brottmål

I Domstolsverkets statistik delas brottmålen in i huvudsak fem målgrupper: Bötesbrott, Brott mot person, Ekonomisk brottslighet, Förmögenhetsbrott och Övriga brottmål

Bötesbrott

I denna målgrupp registreras samtliga brott som endast har böter som påföljd i straffskalan. Här registreras exempelvis hastighetsöverträdelser och vårdslöshet i trafik samt förtal och åverkan.

Dom på handlingarna

Om ett mål kan avgöras i den tilltalades utevaro, och den tilltalade har blivit upplyst om det, kan tingsrätten döma på ingivna handlingar. Målet är då av en enklare karaktär.

Ekonomisk brottslighet

I denna målgrupp registreras brott rörande kapitel 11 i brottsbalken om brott mot borgenärer m.m. skattebrottslagen, aktiebolagslagen och lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. Det handlar bland annat om oredlighet mot borgenärer och bokföringsbrott.

Fastighetsmål

I målgruppen ”Fastighetsmål” registreras exempelvis:

  • överklagade lantmäteriförrättningar
  • tomträttsmål
  • expropriationsersättningar.

FT-mål

Förenklade tvistemål. Tvistemål där yrkat belopp inte överstiger ett halvt prisbasbelopp. 

Förmögenhetsbrott

I denna målgrupp registreras brott rörande kapitel 8-10 och 12 i brottbalken. Det handlar bland annat om stöld, rån, bedrägeri, förskingring och skadegörelse.

Gemensamma ansökningar

Ansökningar om äktenskapsskillnad och vårdnad om barn där parterna är överens.

LOU-mål

LOU-mål handlar om upphandling enligt lagen om offentlig upphandling med flera lagar.

LVM-mål

I mål enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) ska förvaltningsrätterna, efter ansökan av socialnämnden, besluta om en missbrukare ska få vård för sitt missbruk, trots att personen själv inte vill ha vård.

LVU-mål

Mål enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) prövas av förvaltningsrätterna. De handlar om frågan om barn eller ungdomar upp till 18 år, eller i vissa fall upp till 20 år, behöver med tvång beredas vård och omvårdnad utanför sitt eget hem.

Migrationsmål

I migrationsmål är det till övervägande del Migrationsverkets beslut som överklagas. Målen kan gälla asyl, exempelvis uppehållstillstånd för en flykting, eller svenskt medborgarskap.

Miljömål

I målgruppen ”miljömål” registreras exempelvis tillståndsärenden om miljöfarlig verksamhet, miljöskadefrågor samt frågor om vattenverksamhet i yt- och grundvatten.

Mål enligt socialtjänstlagen

I denna målgrupp registreras när beslut av en kommuns socialnämnd överklagats till förvaltningsrätt. Det handlar bland annat om beslut om försörjningsstöd.

Parts frånvaro

Tilltalad eller målsägandepart, som är nödvändiga för bevisningen, har uteblivit trots delgivning.

PBL-mål

I målgruppen ”PBL-mål” registreras mål enligt plan- och bygglagen. Det handlar bland annat om bygglov, marklov samt detalj- och översiktsplaner.

Psykiatrimål

I psykiatrimålen tar förvaltningsrätten bland annat ställning till om någon är i behov av psykiatrisk tvångsvård, om vårdtiden för psykiatrisk tvångsvård ska förlängas eller om rättspsykiatrisk vård ska upphöra. I dessa fall lämnar chefsöverläkaren en ansökan till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten kan även pröva olika frågor efter överklagande av patienten, till exempel om tvångsvården ska upphöra eller om tillstånd till permission utanför vårdinrättningen ska ges.

Sakkunnigs frånvaro

Ett sakkunnigt vittne, t.ex. en läkare kan vara kallad för att yttra sig i en fråga. Läkaren uteblir.

Skattemål

I målgruppen ”skattemål” registreras mål där någon överklagat Skatteverkets beslut till förvaltningsrätt. Målen kan gälla till exempel inkomsttaxering och mervärdesskatt.

Socialförsäkringsmål

I denna målgrupp registreras mål där olika beslut från Försäkringskassan överklagats. Det handlar bland annat om beslut om rätt till arbetsskadeersättning, sjuk- eller föräldrapenning eller bilstöd till handikappade.

Tvistemål

Tvistemål är mål där domstolen ska avgöra olika typer av tvister mellan parter. Tvistemålen delas in i fyra målgrupper: FT-mål, Gemensamma ansökningar, Övriga familjemål och Övriga tvistemål.

Verkställighetsmål

Mål där en person har ett verkställbart utvisningsbeslut och ansöker om ny prövning av sina skyddsskäl

Återkallelse

Åklagaren återkallar åtalet.

Övriga brottmål

I denna målgrupp registreras alla brottmål som inte ingår i någon av de följande fyra målgrupperna. Bland annat återfinns här narkotikabrott och brott mot knivlagen.

Övriga familjemål

Mål om t.ex. vårdnad om barn, underhåll till barn och faderskap till barn samt tvistiga äktenskapsskillnader - där parterna inte är överens.

Övriga mål, förvaltningsrätt

Övriga mål i förvaltningsrätten kan gälla t.ex. djurskyddslagen, tillstånd att servera alkoholdrycker och laglighetsprövning enligt kommunallagen. Sedan Sveriges medlemskap i EU förekommer också mål med EG-rättslig anknytning. Som exempel kan nämnas mål om vissa stöd till jordbruket.

Övriga tvistemål

Samtliga övriga tvistemål. Det handlar främst förmögenhetsrättsliga tvister som kan gälla t.ex.:

  • vilket pris som har avtalats för en vara,
  • fel i vara
  • vem som är rätt ägare till en sak
  • skadeståndsskyldighet
Uppdaterad
2019-10-28