Ramarna för vår internationella biståndsverksamhet

Sveriges Domstolar arbetar i internationella insatser på uppdrag av regeringen. Arbetet utgår alltid från samarbetslandets behov och vi bidrar med vår särskilda kompetens.

Sveriges Domstolar har länge haft i uppdrag att bidra i internationella insatser. Den särskilda kompetens som finns inom det svenska domstolsväsendet behövs i genomförandet av den svenska bistånds- och säkerhetspolitiken. Det ligger också i linje med den europeiska politiken för dessa områden.

Den internationella biståndsverksamheten delas in i två huvudområden: Internationellt utvecklingssamarbete och fredsfrämjande insatser.

För demokrati och mänskliga rättigheter

Målsättningen för Sveriges Domstolars internationella biståndsverksamhet är att värna rättstatens principer samt stärka respekten för demokrati och mänskliga rättigheter. Ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra alla insatser.

Rättsstatens principer är grundläggande i en demokrati. Det innebär bland annat att alla människor har rätt att få sin sak prövad i domstol och ska behandlas lika inför lagen. Allla ska ha lika tillgång till de offentliga institutionerna. Myndighetsbeslut som fattas ska vara transparenta och vara möjliga att överklaga.

I de insatser där Sveriges Domstolar deltar handlar arbetet om att ge stöd till rättsstatsuppbyggnad för att få fungerande institutioner inom rättsväsendet och inom domstolsväsendet i synnerhet.

Det internationella arbetet har effekter även för Sveriges Domstolar. Det ger möjlighet till kompetensutveckling, erfarenheter och perspektiv på den egna verksamheten vilket främjar utveckling. Det bidrar även till att stärka Sveriges anseende i dessa sammanhang.

Så bedrivs arbetet

Sveriges Domstolar bidrar med erfarenhet och kompetens med personal från en särskilt utbildad expertbas. Den består av ordinarie domare, andra jurister och yrkesgrupper.

Arbetet utgår från samarbetslandets behov, förhållanden och vilja till reformer. En grundläggande förutsättning är att samarbetslandet känner ägarskap för resultatet.

Arbetssätten varierar från uppdrag till uppdrag. Gemensamt för dem är utbytet av erfarenheter där möten med representanter från olika länder är centralt. Arbetet sker många gånger på plats, men studiebesök hos svenska domstolar förekommer också. I en del uppdrag testas förändringar vid pilotdomstolar i samarbetslandet.

Varje år deltar cirka 40 experter från Sveriges Domstolar i det internationella biståndsarbetet. De allra flesta deltar med kortvariga insatser, som utförs vid sidan av det ordinarie arbetet i Sverige, medan övriga sänds ut på längre utlandstjänstgöring.

Det internationella utvecklingssamarbetet

Sveriges Domstolars utvecklingssamarbete är främst inriktat på länder i Europa och dess närhet. Syftet med samarbetet är att bygga upp eller utveckla de institutioner som ingår i rättskedjan i samarbetslandet. Insatserna kan beröra allt från ökad kunskap om mänskliga rättigheter till arbetsmetoder och organisationsfrågor. Frågor som berör domstolarnas oberoende, kvalitet och effektivitet i rättsskipningen, kommunikation kring domstolarnas roll samt bemötandefrågor är återkommande i den internationella verksamheten. Det är bland annat betydelsefullt för ländernas närmande till EU.

Projekten genomförs många gånger på uppdrag av Sida eller något av EU:s finansieringsprogram.

De fredsfrämjande insatserna

Det svenska stödet till fredsfrämjande insatser består främst av att i samarbete med andra länder bidra med personal vid säkerhetspolitiska kriser och konflikter. Insatserna genomförs vanligtvis på uppdrag av EU, men även insatser inom FN och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) kan bli aktuella.

Dessa insatser syftar till att bidra till stabilitet, säkerhet och hållbar fred. I de insatser där Sveriges Domstolar deltar handlar arbetet om att ge stöd till rättsstatsuppbyggnad för att få fungerande institutioner inom rättsväsendet och inom domstolsväsendet i synnerhet.

Så styrs den internationella biståndsverksamheten

Den internationella biståndsverksamheten styrs av regeringens regleringsbrev för Sveriges Domstolar, tilldelat anslag och regeringens strategier för biståndet. Sveriges Domstolar arbetar också efter en intern strategi som beslutas av Domstolsverkets generaldirektör. 

Det är Domstolsverket som initierar och samordnar den internationella biståndsverksamheten för Sveriges Domstolar.

Uppdaterad
2022-09-23