Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Hässleholms kommun att tillämpa konkurrensbegränsande förfarande.

Mål: PMT 1212-20
Patent- och marknadsdomstolen har idag förbjudit Hässleholms kommun att kategoriskt och utan individuell prövning vägra upplåta kommunal mark till privata företag som vill lägga ned fiberkabel för internet i kommunen. Domstolen har bedömt att kommunens förfarande har både snedvridit och hämmat konkurrensen på marknaden för etablering och försäljning av fiberanslutning till slutkund i Hässleholms kommun.

Hässleholms kommun bedriver bl.a. säljverksamhet på marknaden för etablering och försäljning av fiberanslutning till slutkund. I samband med att Hässleholms kommun beslutade att själv bygga fibernät i kommunen upphörde kommunen med att träffa markavtal med privata företag som också ville lägga fiberkabel. Eftersom tillgång till kommunal mark är nödvändig för att konkurrera effektivt om att etablera och sälja fiberanslutningar har därmed de privata företag som inte redan hade träffat markavtal stängts ute från marknaden.

Hässleholms kommun motiverade bl.a. sitt förfarande med att det är angeläget att alla kommuninvånare får god tillgång till fiber på lika villkor och att kommunens egen fiberetablering annars skulle försvåras. Domstolen har inte ifrågasatt att det kan vara ett beaktansvärt allmänt intresse att en kommun säkerställer god tillgång till fiber för dess invånare, men ansett att kommunen åtminstone skulle kunna ha tillämpat mindre ingripande åtgärder än att kategoriskt vägra att ingå markavtal med privata företag.

Patent- och marknadsdomstolen har bedömt att det även i övrigt finns förutsättningar att förbjuda kommunens förfarande och att kommunen ska betala ett vite om 25 miljoner kr om den bryter mot förbudet.

Rättens ordförande, rådmannen Daniel Severinsson, säger i en kommentar:

- För att privata företag ska kunna etablera och sälja fiberanslutningar i Hässleholms kommun behöver de tillgång till kommunal mark genom markavtal. När kommunen beslutade att inte ingå några nya markavtal med privata företag stängdes dessa företag helt ute från marknaden.

Konkurrensen har därför både snedvridits och hämmats. Kommunens agerande har inte varit försvarbart och Patent- och marknadsdomstolen har förbjudit Hässleholms kommun att fortsätta tillämpa förfarandet.

För mer information kontakta Daniel Severinsson, se kontaktinformationen.