Har du fått ett kravbrev för fildelning av film?

Klargörande av Patent- och marknadsdomstolens roll vid massutskick av kravbrev.

I media – främst SVT – förekommer just nu rapportering om massutskick av kravbrev till enskilda för påstådd olovlig fildelning av film. Enligt uppgifter förekommer att det i breven hänvisas till Patent- och marknadsdomstolen. Många personer som fått kravbrev hör också av sig hit till domstolen. Domstolen vill därför klargöra några saker.

Patent- och marknadsdomstolen har inte något med de aktuella kravbreven att göra. Domstolen prövar däremot vissa ärenden om s.k. informationsförelägganden och kravbreven kan ha viss koppling till beslut som domstolen har meddelat i dessa ärenden.

Lagstiftningen och förfarandet kring informationsförelägganden

I de olika lagar som skyddar immateriella rättigheter - bl.a. upphovsrättslagen - finns regler om informationsförelägganden. Denna lagstiftning bygger på ett EU-direktiv och kallas ibland för IPRED-lagstiftningen. Enligt lagstiftningen kan domstolen - på begäran av en rättighetshavare - bl.a. förelägga en internetoperatör att ge rättighetshavaren information om vem som står som innehavare av ett visst internetabonnemang (dennes namn och adress). För att få till stånd ett sådant föreläggande krävs att rättighetshavaren visar sannolika skäl för att abonnemanget har använts för att begå ett immaterialrättsintrång (exempelvis använts för att olovligen tillgängliggöra en film på internet).

Bifaller domstolen begäran ska uppgifterna om abonnentens namn och adress lämnas till rättighetshavaren och inte till domstolen. Domstolen har alltså inte tillgång till dessa uppgifter och vet därför inte vilka personer som står som innehavare av internetabonnemangen. Berörda abonnenter ska dock få en underrättelse från sin egen internetoperatör. Underrättelsen ska skickas tidigast efter en månad och senaste efter tre månader från det att uppgiften lämnades ut. Tanken är att rättighetshavaren kan använda uppgifterna bl.a. för att undersöka det eventuella intrånget och säkerställa rätten till eventuell ersättning.

Patent- och marknadsdomstolens prövning – innebörden av ett informationsföreläggande

Ett beslut om informationsföreläggande från domstolen innebär alltså att domaren har ansett att det är sannolikt att det har begåtts ett immaterialrättsintrång med användning av det aktuella internetabonnemanget.

Domstolen har däremot inte prövat om det är fullt bevisat att något intrång har skett eller vem som i så fall kan hållas ansvarig för detta intrång.

Domstolen har heller inte tagit ställning till någon ersättningsfråga, varken om någon ersättning ska betalas eller vilket belopp som i så fall är skäligt.

Uppdaterad
2022-03-17