Frågor och svar

Vad innebär ackord?

Om gäldenären ansöker om det kan rätten kalla till en förhandling om offentligt ackord mellan gäldenären och borgenärerna. Ackord innebär att gäldenären bara behöver betala en viss del av sina skulder eller får vänta med att betala skulderna, allt med syfte att undvika konkurs.

Vid förhandlingen får borgenärerna rösta om de ska gå med på ackordsförslaget eller inte. Om förslaget är att borgenärerna får 50 % eller mer av de fordringar de har på gäldenären måste 60 % (3/5) av de röstande gå med på förslaget. De borgenärer som går med på förslaget måste också ha fordringar på tillsammans minst 60 % (3/5) av fordringarnas sammanlagda belopp.

Om förslaget är att borgenärerna får mindre än 50 % av de fordringar de har på gäldenären måste 75 % (3/4) av de röstande gå med på förslaget. De borgenärer som går med på förslaget måste också ha fordringar på tillsammans minst 75 % (3/4) av fordringarnas sammanlagda belopp.

Gäldenären kan även träffa en frivillig uppgörelse med sina borgenärer, så kallat underhandsackord. I dessa fall sker ingen förhandling i tingsrätten.

Hur lång tid tar det?

Om du ansöker om rekonstruktion för ditt eget företag ska tingsrätten genast pröva ansökan.

Om du som borgenär ansöker om att ett annat företag ska rekonstrueras får företagets ställföreträdare först yttra sig. Om företaget, även kallad gäldenären, går med på rekonstruktionen prövar tingsrätten ansökan. Annars kallas du och företaget till en förhandling i domstolen inom två veckor från att ansökan kom in till tingsrätten. Om företaget meddelar rätten att det inte går med på rekonstruktion så förfaller ansökan och det blir ingen rekonstruktion.

En företagsrekonstruktion pågår i tre månader. Därefter kan företaget begära förlängning med tre månader i taget, till högst ett år, om inte ackordsförhandling ska ske.

Vad är ett borgenärssammanträde?

Vid borgenärssammanträdet får alla borgenärer tillfälle att uttala sig om rekonstruktionen bör fortsätta.

Vilken domstol ska ansökan om företagsrekonstruktion skickas till?

För aktiebolag samt ekonomisk och ideell förening ansöker du hos tingsrätten där styrelsen har sitt säte. För handelsbolag och kommanditbolag ansöker du hos tingsrätten där bolagets förvaltning finns. Om du bedriver näringsverksamhet i en annan form kan du kontakta din närmaste tingsrätt för att få svar på var ansökan ska ges in. För att söka efter rätt tingsrätt, gå till - Hitta domstol.

Vad krävs för att ett företag ska kunna rekonstrueras?

Det måste kunna antas att företaget, nu eller inom kort, inte kan betala sina förfallna skulder. Det måste finnas förutsättningar för rekonstruktionen att leda till att företaget ordnar upp de ekonomiska problemen och att verksamheten blir lönsam.

En borgenärs ansökan godkänns bara om företaget det gäller har medgett ansökan.