Personuppgiftsbehandling, GDPR

Nedan finns information om Skellefteå tingsrätts personuppgiftsbehandling. Tingsrätten är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som denna ägnar sig åt.

Brottmål m.m

Skellefteå tingsrätt behandlar personuppgifter med stöd av brottsdatalagen. Personuppgifter behöver behandlas för att handlägga mål eller ärenden om att utreda eller lagföra brott, ändra eller verkställa straffrättslig påföljd och upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Vanliga fall är när domstolen prövar fråga om:

  • häktning
  • ansvar för brott
  • undanröjande av en skyddstillsyn eller villkorlig dom
  • internationell rättslig hjälp i brottmål
  • fråga om tillträdesförbud till idrottsevenemang

Brottsdatalagen tillämpas för samtliga åtgärder och beslut i dessa fall. Det inkluderar bland annat:

  • förordnande av offentlig försvarare, målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn
  • beslut om beslag, förverkande, skattetillägg, med mera
  • enskilt anspråk (skadestånd) som hanteras tillsammans med ett brottmål

Övriga mål och ärenden

Skellefteå Tingsrätt behandlar personuppgifter när dessa handlägger mål och ärenden. Vad som står här gäller när brottsdatalagen inte är tillämplig.

Vi behandlar dina personuppgifter som en del i det som kallas myndighetsutövning och en uppgift av allmänt intresse.

För att vi ska kunna handlägga målet eller ärendet behöver du lämna korrekta och uppdaterade kontaktuppgifter. Vi kan även hämta kontaktuppgifter till dig från andra register (t.ex. folkbokföringen). Dina kontaktuppgifter kan användas vid ett senare tillfälle om det behövs i ett annat mål eller ärende hos oss. När ditt mål eller ärende är avslutat kommer dina personuppgifter sparas i arkiv så länge som arkivlagstiftningen kräver det.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på tingsrätten och andra som behöver få dem för att ärendet ska kunna handläggas, exempelvis motparter eller tolkar. Dina personuppgifter kan, om någon begär det, lämnas ut till exempelvis privatpersoner eller journalister, under förutsättning att person-uppgifterna inte omfattas av sekretess.

Särskilt för ombud

Informationen nedan gäller när du vänder dig till oss för att exempelvis anmäla ditt intresse för uppdrag som offentlig försvarare och liknande. Men i sådana roller kan dina personuppgifter även förekomma i olika mål och ärenden, se vår information om

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att hantera den begäran du har kommit in med. Därefter kommer dina personuppgifter behandlas när det behövs inom ramen för eventuella förordnanden, den mål- och ärendehantering det kan föranleda eller i andra mål eller ärenden där du agerar som ombud.

Du måste ange dina kontaktuppgifter när du agerar som ombud vid domstolen eller nämnderna. Uppgifterna behöver vara korrekta och uppdaterade. Vi kan även hämta kontaktuppgifter till dig från andra register. Dina kontaktuppgifter kan användas vid ett senare tillfälle om det behövs i ett annat mål eller ärende vid domstolen.

Vi behandlar dina personuppgifter som en del i dess myndighetsutövning och som en del i en uppgift av allmänt intresse.

Dina personuppgifter kommer att behandlas av oss så länge de behövs. Uppgifter i allmänna handlingar kommer bli föremål för arkivering så länge det är föreskrivet om arkivering.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på domstolen och andra som behöver få dem i ärenden eller mål; så som motparter eller tolkar. Dina personuppgifter kan, om någon begär det, lämnas ut till exempelvis privatpersoner eller journalister, under förutsättning att personuppgifterna inte omfattas av sekretess.

Särskilt för tolkar

Dina personuppgifter kommer behandlas inom ramen för de mål och ärenden där du förordnas som tolk.

Du måste ange dina kontaktuppgifter när du agerar som tolk vid domstolen och uppgifterna behöver vara korrekta och uppdaterade. Domstolen kan även hämta kontaktuppgifter till dig från andra register. Dina kontaktuppgifter kan användas vid ett senare tillfälle om det behövs i ett annat mål eller ärende vid domstolen.

Tingsrätten behandlar dina personuppgifter som en del i dess myndighetsutövning och som en del i en uppgift av allmänt intresse.

Dina personuppgifter kommer att behandlas av oss så länge de behövs. Uppgifter i allmänna handlingar kommer bli föremål för arkivering så länge det är föreskrivet om arkivering.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på tingsrätten och andra som behöver få dem i ärenden eller mål; så som motparter eller ombud. Dina personuppgifter kan, om någon begär det, lämnas ut till exempelvis privatpersoner eller journalister, under förutsättning att personuppgifterna inte omfattas av sekretess. De kan också lämnas ut till en tolkförmedling som har förmedlat tolkuppdrag.

Om du har frågor om vilka personuppgifter som behandlas eller hur de behandlas kan du vända dig till domstolen.

Har du ställt en fråga?

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med en allmän fråga eller framställan kommer uppgifterna att behandlas inom ramen för din fråga eller framställan i nödvändig utsträckning för att kunna hantera denna. Vi behandlar då dina personuppgifter som en följd av en rättslig förpliktelse eller som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

Har du begärt att få ut en allmän handling?

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med att du begär att få ut en allmän handling kommer uppgifterna att behandlas i nödvändig utsträckning inom ramen för denna begäran. Vi behandlar då dina personuppgifter som en följd av en rättslig förpliktelse.

Har du sökt en anställning ?

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med en rekryteringsprocess kommer uppgifterna att behandlas inom ramen för denna process i nödvändig utsträckning för att hantera processen. Vi behandlar då dina personuppgifter som en del i dess myndighetsutövning och som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

Har du ingått ett avtal med oss?

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med ingående av ett avtal kommer uppgifterna att behandlas med anledning av och inom ramen för detta avtal, i nödvändig utsträckning.

Du kan begära registerutdrag

Du har rätt att begära att få veta om personuppgifter som rör dig behandlas av oss. I sådana fall har du som utgångspunkt rätt att få del av uppgifterna samt viss annan närmare information om behandlingen (registerutdrag)

Du får vända dig till Skellefteå tingsrätt för att få ett registerutdrag.

Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får myndigheten ta ut en rimlig avgift eller avslå din begäran. På brottsdatalagens område gäller detta om begäran görs oftare än en gång per år.

Du kan begära rättelse, radering,och i vissa fall invändning

Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att dessa rättas.

 

Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen (denna möjlighet finns inte på brottsdatalagens område) och begäran begränsning av behandlingen av dem. Det är bra att känna till att dessa rättigheter är starkt begränsade under ett måls eller ärendes pågående handläggning. Rättigheterna begränsas även av arkivlagstifningen eftersom allmänna handlingar bara får ändras eller förstöras om det finns giltigt stöd i föreskrift.

 

Om du begär rättelse, radering eller invänder mot en behandling och begär begränsning kommer tingsrätten att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

Du kan klaga till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser att tingsrätten har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande dataskyddsreglering kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål. Integritetsskyddsmyndigheten får dock inte pröva ett klagomål som avser våra dömande verksamheter.

Uppdaterad
2019-12-03