Begär ut allmän handling

Här kan du läsa om hur du ska göra för att ta del av allmänna handlingar.

Man har rätt att ta del av allmänna handlingar, anonymt samt kostnadsfritt på plats hos Skellefteå Tingsrätt.

Gör en beställning

Du kan beställa en allmän handling från Skellefteå Tingsrätt via e-post, med vanligt brev eller genom att ringa eller besöka oss.

Du kan besöka oss för att på plats läsa en allmän handling.

Kontaktuppgifter

Epost:  Skelleftea.Tingsratt@dom.se

Telefon: 0910725650

Postadress: Skellefteå Tingsrätt, Box 398, 93124 Skellefteå 

Besöksadress: Brännavägen 9, Skellefteå

Vad kostar det?

Ibland kostar det att få ut handlingar. Avgiften beror bland annat på beställningens omfattning, hur den ska levereras och om handlingarna finns elektroniskt eller inte.

Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Kostnaden regleras i avgiftsförordningen (1992:191).

1-9 sidor gratis, 10e sidan 50kronor, varje sida därefter 2 kronor styck, portoavgift tillkommer om det ska skickas med posten.

Om du vill vara anonym hämtar du handlingarna hos Skellefteå Tingsrätt, och betalar eventuell avgift med kort.

Du kan kostnadsfritt ta del av allmänna handlingar genom att besöka oss.

Elektroniska handlingar

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och kan skickas med e-post. En avgift tas ut om beställningen omfattar tio handlingar eller mer. De första nio handlingarna är gratis, den tionde kostar 50 kronor och varje handling därutöver kostar 2 kronor.

För handlingar som måste skannas in tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

CD/DVD

Avgift tas ut som för elektroniska handlingar plus 10 kronor.

Ljudinspelningar på CD/DVD

Avgift tas ut med 120 kronor per inspelning.

USB-minne

Avgift tas ut som för elektroniska handlingar plus en kostnad för USB-minnet motsvarande inköpspriset.

Porto

Vid brevleverans tillkommer porto om försändelsen väger mer än 20 gram. Vid postförskott tillkommer postförskottsavgift.

Rätten att ta del av allmän handling

Enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105) har alla rätt att ta del av allmänna handlingar. För att skydda viktiga intressen finns det begränsningar i den rätten. Bestämmelser om förbud mot att i vissa fall lämna ut en allmän handling finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

En begäran att ta del av en allmän handling ska göras muntligt eller skriftligt. En myndighet måste skyndsamt pröva om en allmän handling kan lämnas ut. Det handlar både om att ta ställning till om det är fråga om en allmän handling, och att göra en sekretessprövning.

Du som begär ut en allmän handling har rätt att vara anonym.

Du som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia av den. Beroende på beställningens omfattning kan en avgift tas ut. Genom att besöka Skellefteå Tingsrätt kan du kostnadsfritt ta del av allmänna handlingar.

Skellefteå Tingsrätts allmänna handlingar, och arkiv

Skellefteå Tingsrätts allmänna handlingar är till exempel domar, slutliga beslut, häktningsprotokoll. Det finns ett digitalt arkiv där brottmåls domar som är max 5 år syns. 10 år tillbaka kan tingsrätten se när det gäller ärenden och tvistemål i digital form.

I pappersarkivet förvaras äldre domar, slutliga beslut.

Det finns domar från 1972 och nyare hos Skellefteå Tingsrätt.

Äldre domar, handlingar än 1972 förvaras hos Rikssarkivet i Härnösand. 

Skellefteå Tingsrätts allmänna handlingar

En allmän handling är vanligtvis en handling som förvaras hos en myndighet och anses som inkommen dit eller upprättad där. Säkerhetskopior, minnesanteckningar och utkast till beslut är inte allmänna handlingar, så länge de inte tagits omhand för arkivering.

Skellefteå Tingsrätt förvarar handlingar som inkommit till eller upprättats hos myndigheten. De äldsta handlingarna är från 1972.

I arkivet förekommer domar, och slutliga beslut som exempel.

Uppdaterad
2022-02-13