Vår verksamhet

Skellefteå tingsrätt

är en allmän underrätt och handlägger som första domstol brottmål, tvistemål. allmänna domstolsärenden, konkursärenden, ärenden om företagsrekonstruktion, skuldsanering m.m. Tingsrättens avgöranden kan i de flesta fall överklagas till Hovrätten för Övre Norrland som finns i Umeå.

Vårt arbetssätt

Innan ett brottmål tas upp av tingsrätten har polisen utrett om ett brott har skett och åklagaren har beslutat om åtal ska väckas. Tingsrätten utfärdar stämning och genomför rättegången. För tingsrättens beslut är det ofta avgörande vilken bevisning åklagaren presenterar. Bevisningen kan bestå av offrets utsaga, vittnesmål och teknisk bevisning (t.ex. DNA-analys, alkoholutandningsprov). I brottmål består rätten av en juristutbildad domare och tre lekmannadomare, dvs. nämndemän.

Tvistemål kan vara tvister om fordringar, skadestånd eller vårdnad om barn. I tvistemål försöker domstolen hjälpa parterna att komma överens men om parterna inte kan enas genomförs en huvudförhandling där rätten består av en eller tre juristutbildade domare. I familjemål består rätten av en juristutbildad domare och tre nämndemän.

Gemensamt för all handläggning vid Skellefteå tingsrätt är att alla inblandade ska uppleva att de behandlas lika inför lagen, att de blivit sedda och att vi lyssnat på vad de har att säga.

Uppdaterad
2019-03-21