Lagrummet.se och rättsinformationssystemet

Det offentliga rättsinformationssystemet ger allmänhet och rättskunniga tillgång till grundläggande rättsinformation i elektronisk form.

Lagrummet.se är den gemensamma webbplatsen för den offentliga förvaltningens rättsinformation. Domstolsverket som är samordningsmyndighet för rättsinformationssystemet ansvarar också för förvaltning av webbplatsen. 

I systemet ingår rättskällor från regering, riksdag, högre domstolar samt statliga myndigheter. Varje myndighet ansvarar för innehållet i sin egen rättsinformation och hur det publiceras på internet.

Via lagrummet.se når du:

Förarbeten

 • regeringens kommittédirektiv

 • regeringens utredningsbetänkanden som publiceras i Departementsserien (Ds) och i Statens offentliga utredningar (SOU)

 • regeringens propositioner och skrivelser till riksdagen

 • regeringens lagrådsremisser till Lagrådet

 • riksdagsledamöternas motioner

 • riksdagsutskottens betänkanden och yttranden

 • riksdagens protokoll

 • Lagrådets yttranden.

Författningar

 • grundlagar och andra lagar som riksdagen har beslutat

 • förordningar som regeringen har beslutat

 • myndighetsföreskrifter.

Rättspraxis

 • vägledande avgöranden från högre domstolar

 • vägledande avgöranden från vissa myndigheter

 • beslut om förtursförklaring från domstolar.

Internationellt material

 • avtal, konventioner och traktater som är bindande för Sverige samlas i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ).

Till grund för verksamheten ligger rättsinformationsförordningen, SFS 1999:175.

Uppdaterad
2022-11-30