Förordnande av offentlig försvarare, målsägandebiträde och andra rättsliga biträden

Advokatsamfundets listor

Sveriges Advokatsamfund har tagit fram listor på advokater som är intresserade av att ta uppdrag som offentlig försvarare vid domstolar. Det finns också listor med intresserade advokater och biträdande jurister till uppdrag som målsägandebiträde, god man, bodelningsförrättare, boutredningsman och särskild företrädare för barn. Se Advokatsamfundets hemsida nedan.

Tingsrätten utgår från dessa listor vid förordnande av nämnda uppdrag, om parten inte har önskat en särskild namngiven advokat/jurist. Om part har önskat en viss advokat/jurist förordnas regelmässigt denne.

Om ni har några frågor kring Advokatsamfundets listor eller vill sättas upp på listorna, rekommenderas att ni tar kontakt med Advokatsamfundet.

Tingsrättens rutiner utifrån listorna

Listorna följs i huvudsak i bokstavsordning och varje avdelning börjar på olika bokstäver i alfabetet. För att lätt hålla ordning på vilken försvarare som är förordnad sist, har samtliga avdelningar en Excel fil, där endast den aktuella bokstaven anges samt namnet på den senaste förordnade advokaten tillsammans med handläggarens initialer.

Om juristen/advokatbyrån inte går att nå per telefon under kontorstid eller om svar inte kan lämnas på en förfrågan räknas det som att personen fått ett uppdrag, varefter nästa person på listan kontaktas. Detta gäller också i de fall en förfrågan görs via e-post om svar inte har kommit in inom två timmar. Om den tillfrågade juristen inte kan ta uppdraget går turen över till nästa person på listan. Det är inte alltså möjligt att hänvisa till annan advokatbyrå eller advokat när man får en uppdragsförfrågan.

Eftersom det är ett stort antal advokater och biträdande jurister på dessa uppdragslistor kan det dröja lång tid mellan uppdragen till viss person och advokatbyrå. Tingsrätten för inte statistik över hur många uppdrag viss advokat har fått eller hur många uppdrag som en viss advokatbyrå har fått.

Särskilda fall

Uppdrag som lämnas till advokat/jurist efter önskemål från part hanteras utanför rutinerna för listan och påverkar inte turordningen i listan.

När det gäller förordnande som målsägandebiträde i mål om sexualbrott, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld ska i första hand advokater utses. För att en biträdande jurist på advokatbyrå ska få ett uppdrag som målsägandebiträde krävs att denne är tingsmeriterad eller har arbetat i minst ett år på advokatbyrå.

I mål som avser allvarlig, ovanlig eller komplicerad brottslighet och i mål med unga bör advokat med särskild erfarenhet inom området förordnas som framgår av advokatsamfundets "kugghjuls"-system. Som sådana mål avses främst:

  • Mål med frihetsberövade personer
  • U 18-mål (mål med ungdomar under 18 år)
  • Mål rörande brott som har fängelse i mer än två år i straffskalan
  • Mål rörande relationsbrottslighet
  • Ekobrottmål som inte enbart rör bokföringsbrott
  • Sexualbrottsmål
  • Mål rörande tjänstefel
  • Mål från Internationella åklagarkammaren och från Riksenheten för säkerhetsmål
Uppdaterad
2019-09-18