Detta blir offentligt

De flesta handlingar som ingår i domstolarnas verksamhet är allmänna handlingar. Det innebär att allmänhet och massmedier har rätt att begära ut dem. En del handlingar är skyddade av sekretess och då lämnar inte domstolen ut dem. Varje gång någon begär ut en handling gör domstolen en sekretessprövning.

Vad har jag rätt att få tillgång till?

Du har rätt att få tillgång till alla domstolars allmänna handlingar så länge de inte är skyddade av sekretess.

Detta är en allmän handling

En handling är allt som innehåller information av något slag. Det är till exempel texter, bilder eller tekniska upptagningar som filmer och ljudfiler.

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, till exempel en domstol, och är inkommen till eller upprättad av myndigheten.

Det innebär att alla handlingar som lämnas in till en domstol i ett pågående mål eller ärende blir allmänna och kan begäras ut av vem som helst.

Vissa handlingar som domstolen själv skriver blir aldrig upprättade och är därför ingen allmän handling. Det gäller till exempel arbetsmaterial som utkast och minnesanteckningar.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ges möjlighet till insyn i statens, kommunernas och regionernas verksamhet. Det är en av våra grundlagar, tryckfrihetsförordningen, som innehåller bestämmelser om allas rätt att ta del av allmänna handlingar.

I offentlighetsprincipen ingår följande:

  • Alla - svenska och utländska medborgare - har rätt att ta del av myndigheternas allmänna handlingar i den mån de inte omfattas av sekretess.
  • Tjänstemän och andra som arbetar i myndigheten har rätt att berätta vad de vet för utomstående i den mån de inte är begränsade av tystnadsplikt.
  • Tjänstemän har också speciella möjligheter att lämna uppgifter till massmedier (meddelarfrihet).
  • Domstolsförhandlingar är offentliga.

Vad är sekretess?

Det finns flera anledningar till att en handling kan vara skyddad av sekretess och därför inte får lämnas ut av domstolen. Sekretess kan handla om att skydda allmänna intressen, till exempel när det gäller brottsbekämpning.

Sekretess kan också handla om att skydda uppgifter om enskilda personer, bland annat om sådant som rör hälsa och sexualliv eller andra personliga förhållanden om till exempel socialförsäkringar och bidrag.

Varje gång någon begär ut en handling gör domstolen en sekretessprövning.

Vad har domstolen för uppgifter om mig?

Förekommer du i ett mål på en domstol har denna domstol dina personuppgifter och andra uppgifter som framgår av handlingarna i målet. Allt som lämnats in till domstolen blir en allmän handling och det kan till exempel vara:

  • Uppgifter som står i stämningsansökan och andra handlingar som skickats in när målet startats.
  • Handlingar som sänts vidare från en annan myndighet då ett mål överklagats till domstol.
  • Bevisuppgifter som parter skickat in i målet, till exempel kopior av avtal, fotografier, utskrifter av förhör (i en brottsutredning).
  • Skrivelser och e-post du själv skickat till domstolen.
  • Utredningar gjorda av andra myndigheter.

Varje domstol är en egen myndighet. Det innebär att det bara är domstolen med ditt mål som har tillgång till handlingarna i målet och kan lämna ut dem. Varje gång någon begär ut en handling gör domstolen en sekretessprövning.

När du kontaktar domstolen

Om du kontaktar domstolen och har frågor eller vill begära ut en allmän handling, diarieförs vanligtvis inte din fråga. Skickar du in ett brev eller e-post blir det dock en allmän handling som kan begäras ut av vem som helst så länge det finns hos domstolen.

Vanligtvis bevarar domstolen bara ditt meddelande så länge det behövs för att hantera din fråga.

Uppdaterad
2024-05-08