Arkiv

Varbergs tingsrätt i dess nuvarande sammansättning bildades 1972 genom en sammanläggning av domstolarna i Falkenberg, Kungsbacka och Varberg.

Innehåll

Tingsrättens arkiverade handlingar är allmänna handlingar. Dessa är med ett fåtal undantag offentliga. Exempel på handlingar som förvaras i arkivet är akter i brottmål, akter i tvistemål, akter i ärenden och domböcker samt vigselprotokoll fram till och med 2009-04-30.

Gallring

Allmänna handlingar får gallras, vilket innebär att vissa handlingar kastas. Möjligheten att gallra begränsas genom bestämmelser i arkivförordningen. Om särskilda gallringsföreskrifter inte finns i lag eller förordning, får gallring endast ske i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och beslut. Tingsrättens arkiv gallras med stöd av Riksarkivets beslut och föreskrifter samt enligt beslut av tingsrätten med stöd av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.

Hur kan man söka i arkivet?

I tingsrättens databas kan man söka tvistemål och ärenden fram till nio år efter avgörandeåret. Brottmål kan sökas i databasen upp till fem år efter avgörandeåret.

Databasen gallras i enlighet med förordning (2001:639) om registerföring m. m. vid allmänna domstolar med hjälp av automatiserad behandling. Före gallringen tas vissa uppgifter ut på papper.

Beställning av kopior

Beställning av handlingar sker på adressen

varbergs.tingsratt@dom.se

För snabb handläggning behövs någon av följande uppgifter

  • Målnummer
  • Datum för dom eller beslut
  • Namn på parter
  • Personnummer

Information om avgift

Varbergs tingsrätt tar ut en avgift för kopior enligt bestämmelserna i avgiftsförordningen (1992:191).

Inskannade handlingar

Om en beställning omfattar tio sidor eller mer tas avgift ut med 50 kronor för tio sidor och med 2 kronor för varje ytterligare sida. Eventuell kostnad för porto tillkommer.

Elektroniska handlingar

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och kan e-postas kostnadsfritt. En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio handlingar eller mer. Avgiften är 50 kronor för den tionde handlingen och 2 kronor för varje handling därutöver.

Statliga myndigheter är befriade från avgift.

Arkiv som förvaras av tingsrätten

Varbergs tingsrätt innehåller handlingar fr. o. m 1972. Äldre handlingar än 1972 förvaras hos Landsarkivet i Lund.

Arkiverade handlingar från rättsskipning och rättsvård som upphört vid tingsrätten

  • Till utgången av år 1991 förekom vid tingsrätten summariska processförfaranden benämnda lagsökning, betalningsföreläggande och handräckning. Summarisk process hanteras sedan 1991 av kronofogdemyndigheten.
  • Bouppteckningsärenden handläggs från 2001-07-01 vid Skatteverket i Kalmar. Samtliga handlingar rörande bouppteckningsverksamheten fram t o m 2001-06-30 har överlämnats till Landsarkivet i Lund.
  • Inskrivningsmyndigheten (för fastighetsärenden) IM, finns på Lantmäteriet i Uddevalla. Den inskrivningsmyndighet som för tiden före 2001 var knuten till Varbergs tingsrätt bildar ett eget arkiv för åren 1971-2001. Detta arkiv har överlämnats till Landsarkivet i Härnösand. Äldre fastighetsärenden finns i domstolsarkiven för respektive domstol.
  • Registreringar enligt 16 kap. äktenskapsbalken handläggs sedan den 1 oktober 2011 utav Skatteverket, äktenskapsregistret. Handlingar inkomna före 1 oktober 2011 är överlämnade till landsarkivet i Lund. Ärenden som innefattas är Äktenskapsförord, gåvor mellan makar, anmälan om bodelning under äktenskapet samt bodelningshandlingar.

Uppdaterad
2019-03-21