Bemötandepolicy

Allmänt

Vi ska uppträda så att allmänheten känner förtroende för tingsrätten och den verksamhet som bedrivs här.

Vi ska behandla alla som kommer i kontakt med tingsrätten lika och på ett vänligt, respektfullt och sakligt sätt.

Vi ska använda oss av ett språk som är korrekt och lätt att förstå.

Vi ska lämna information som leder till att de som deltar i en domstolsprocess förstår hur den går till och känner till domstolens roll och uppgift.

Skriftlig information

Språket i våra skrivelser ska vara enkelt och informationen vara tydlig.

På vår hemsida ska det finnas information om vår verksamhet som är aktuell och lätt att förstå.

Frågor till domstolen ska besvaras så fort som möjligt.

Bemötande i telefon

Det ska vara lätt att komma i kontakt med rätt person.

Vi ska sätta oss in i vilket behov av information den som ringer har och ge denna information samt även upplysa om var ytterligare information finns att hämta.

Bemötande före rättegång

Den som kommer till domstolen ska kunna få kontakt med domstolspersonal som kan lämna information och svara på frågor.

I väntrummet ska finnas information om hur en rättegång går till.

Personer som har behov av att vänta avskilt ska erbjudas detta.

Om en rättegång är försenad ska de som väntar informeras.

 

Bemötande under rättegång

Domaren ska se till att de som deltar i en rättegång vet vilka aktörerna i rättssalen är och deras olika roller.

Domaren ska informera om hur en rättegång går till.

Domaren ska se till att det råder en god ton, att alla får komma till tals och bemöts med respekt.

Språket i rättssalen ska vara begripligt.

 

________________

 

Denna bemötandepolicy har beslutats gemensamt av tingsrätterna i Alingsås, Borås, Halmstad och Varberg den 12 april 2013 och kommer att följas upp under hösten 2014.

Den som har synpunkter på tingsrättens bemötande kan höra av sig till tingsrätten på adressen varbergs.tingsratt@dom.se

Uppdaterad
2019-09-13