JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Domstolsakademin - en kort presentation

Domstolsakademin erbjuder utbildning för domare och andra jurister inom Sveriges Domstolar. Utbildningens syfte är att ge varje medarbetare de bästa förutsättningarna att möta de höga kvalitativa krav som ställs i den dömande verksamheten.

Domstolsakademin ansvar för planering, administration och genomförande av kompetensutveckling som avser den dömande verksamheten för ordinarie domare, fiskaler, föredragande, beredningsjurister och notarier samt andra jurister i Sveriges Domstolar. Kursutbudet för ordinarie domare fastställs årsvis och kurserna presenteras ämnesvis i en kurskatalog som även finns tillgänglig digitalt. Kurserna riktar sig till ordinarie domare, men många av dem är även öppna för icke ordinarie domare, beredningsjurister och föredragande som har motsvarande utbildningsbehov och uppfyller angivna kunskapskrav.

Domstolsakademin har också ansvaret för de centralt anordnade obligatoriska notarie- och fiskalsutbildningarna samt för utbildning för föredragande och beredningsjurister. Utöver kursutbudet och de fasta utbildningsprogrammen erbjuder Domstolsakademin även ekonomiskt stöd till anpassade utbildningsinsatser. Vidare ges möjlighet till kompetensutveckling i internationell miljö genom deltagande i internationella seminarier, utbytesprogram och praktik på EU-domstolen och Europadomstolen.

Utgångspunkt i det dagliga arbetet

Domstolsakademin har som utgångspunkt att utbildningen ska ha en direkt koppling till det dagliga arbetet som domare. Utbildningen tjänar som en mötesplats mellan såväl teoretiker och praktiker som domare med olika yrkesbakgrund och erfarenheter. Av den anledningen rekryterar Domstolsakademin lärare från både domstol, universitet och andra myndigheter och använder metodik som främjar interaktion och erfarenhetsutbyte.

Attraktivitet och förtroende

Utbildningen vid Domstolsakademin ska medverka till att Sveriges domstolar framstår som attraktiva arbetsplatser och att rekrytering av domare och andra domstolsjurister kan ske bland de främsta juristerna.

Det är också en målsättning att utbildningen vid Domstolsakademin ska bidra till att stärka allmänhetens förtroende för rättskipningen. Att domare och övriga domstolsjurister är högt kvalificerade när det gäller juridiska kunskaper och analysförmåga samt att parter, vittnen och andra blir bemötta på ett värdigt sätt är viktigt för att enskilda ska kunna känna att de blivit rättvist behandlade och ha förtroende för domstolens agerande och avgöranden.

 
Senast ändrad: 2017-11-07

Vill du vet mer?

Läs broschyren om Domstolsakademin och vad de kan erbjuda.

Utbildning för nyutnämnda domare

 

Ytterligare information  

Kontakta biträdande rektor Anders Olofsson.