Ansök om boutredningsman

Skapa en ansökan om boutredningsman

 1. 1

  Skriv en ansökan

  Det finns ingen särskild blankett för att ansöka om boutredningsman. Du som vill ansöka gör ett eget dokument enligt beskrivningen på denna sida. Dessa uppgifter ska finnas med:

  • Den eller de sökandes namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post.
  • Den avlidnes fullständiga namn, personnummer, dödsdatum, adress, dödsort och medborgarskap.
  • Samtliga dödsbodelägares namn och adress (kan stå på bouppteckning om en sådan har registrerats).
  • Att du begär att dödsboet ska förvaltas av en boutredningsman.
 2. 2

  Förslag på boutredningsman

  I ansökan kan du ge ett förslag på en person som kan utses till boutredningsman. Den personen ska vara villig att åta sig uppdraget.

  Om du inte har förslag på en person ska du skriva att du vill att tingsrätten utser en lämplig person.

 3. 3

  Finns testamente?

  Du ska skriva i ansökan om det finns ett testamente eller inte.

  Finns det ett testamente ska du ge in en bestyrkt kopia av testamentet till domstolen. Två oberoende personer ska skriva "kopian överensstämmer med originalet" och intyga detta genom att skriva signatur, namnförtydligande samt telefonnummer.

  Om det finns en testamentsexekutor ska dennes namn och adress stå med i ansökan.

 4. 4

  Bifoga handlingar

  Bifoga dessa handlingar till tingsrätten med ansökan:

  • Dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket.
  • Registrerad bouppteckning med bilagor, om det finns.
  • Bestyrkt kopia av testamentet, om det finns.
  • Eventuellt medgivande eller fullmakt från övriga dödsbodelägare. Saknas det kommer tingsrätten att skriva till övriga dödsbodelägare.
  • Om den avlidne är utländsk medborgare ska du bifoga medborgarbevis, dödsattest, uppgift om var den avlidne hade sin hemvist och uppgift om att den avlidne hade egendom i Sverige.
 5. 5

  Signera, betala och skicka in

  Du kan signera, betala och skicka in ansökan via vår e-tjänst. Alla dokument måste vara i PDF-format. Du signerar med ditt bank-id.

Om du inte vill eller kan skicka in via e-tjänst

Skicka in ansökan via posten

Skriv under ansökan

Ansökan ska vara undertecknad av samtliga som ansöker om boutredningsman.

Betala ansökningsavgiften

Betala ansökningsavgiften på 900 kronor via tingsrättens betaltjänst. Ange ditt personnummer som referens.

Skicka ansökan till tingsrätten

Skicka eller lämna ansökan till tingsrätten för den ort där den avlidne var folkbokförd 1 november året innan dödsfallet. Om du inte vet vilken domstol som gäller för den orten kan du söka på postnumret för adressen – det styr vilken tingsrätt som hanterar din ansökan.

Om den avlidne bodde utomlands ska ansökan skickas till Stockholms tingsrätt.

 

 

Uppdaterad
2023-05-23